СИНЕРГІЯ СЛОВА І МУЗИКИ У СПАДЩИНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ АСПЕКТ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Ольга Петренко Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти https://orcid.org/0000-0003-2666-1504

DOI:

https://doi.org/10.54662/veresen.4.2022.08

Ключові слова:

інтегроване навчання, компетентності, музика, синергія, слово, спадщина Г. С. Сковороди

Анотація

У розвідці порушено проблему співвідношення слова і музики у спадщині Г. С. Сковороди – філософа, письменника, поета, богослова, педагога, музиканта. Поставлено питання про взаємозв’язок слова і музики як феноменів культурного буття і художньої свідомості, що набуло нової якості в діяльності Г. С. Сковороди і сприймається як ефект синергійної дії. Наголошено на ролі музичного складника творчості Г. С. Сковороди – впливового чинника його філософських розмислів та літературної поетики. Уперше надано приклади, що входять у сферу компетентностей інтегрованого навчання при взаємодії слова і музики. Зазначено перспективи дослідження в цьому напрямі.

Посилання

Bakai, S. Iu. (2001). Muzyka yak zasib dukhovnoho rozvytku osobystosti v prosvitnytskii diialnosti H. S. Skovorody na Slobozhanshchyni [Music as a means of spiritual development of the individual in the educational activity of H. S. Skovoroda in Slobozhanshchyna]. Pedahohika ta psykholohiia, 19, ch. 1, 23–27. Kharkiv: KhDPU (ukr).

Bilova, N. K. (2019). Synerhetychnyi pidkhid yak metodolohichnyi kontsept muzychno-pedahohichnykh doslidzhen [Synergistic approach as a methodological concept of music-pedagogical research]. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynskoho, 3 (128), 134–142. DOI: https://doi.org/10.24195/2617-6688-2019-3-19 (ukr).

Hrytsenko, I. V. (2017). Muzyka v zhytti ta tvorchosti Hryhoriia Skovorody [Music in the life and work of Hryhoriy Skovoroda]. In Yu. P. Oleksyn, A. M. Kukh, A. V. Makarenko y dr. Perspektivnye dostizhenija sovremennyh uchenyh: obrazovanie i vospitanie, fizicheskoe vospitanie i sport, filosofija, literatura i lingvistika, kul'tura i iskusstvo, jurisprudencija. Odessa, 117–126. Retrieved from: https://www.sworld.com.ua/simpoz9/53.pdf (ukr).

Ierhiiev, I. D. (2001). Vykonavska synerhiia yak osnovnyi systemoutvoriuiuchyi element artystychnoho universumu [Performance synergy as the main system-forming element of the artistic universe]. Metodolohiia, teoriia i praktyka muzychnoho vykonavstva. Naukovyi visnyk NMAU imeni P. I. Chaikovskoho, 107, 28–40. K. – NMAU (ukr).

Ivchenko, L. V. (1990). Ukrainskyi kant XVII–XVIII stolit [Ukrainian cant of the 17th–18th centuries]. K.: Muz. Ukraina, 3–10 (ukr).

Kysla, S. V. (2013). Synerhiia Melosu i Lohosu u tsykli romansiv Yuriia Shaporina na teksty Oleksandra Pushkina 1934–1937 rokiv [Synergy of Melos and Logos in Yuri Shaporin's cycle of romances based on the texts of Alexander Pushkin, 1934–1937]. Sivershchyna v istorii Ukrainy, 6, 481–484. Hlukhiv. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74901?show=full (ukr).

Lukianenko, D. V. (2013). Poema-symfoniia «Skovoroda» P. H. Tychyny: dynamika obrazu [Poеma-symphony «Skovoroda» by P. H. Tychini: the dynamics of the image]. Bъlharska ukraynystyka, 3, 37–52. Retrieved from: http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/Almanah_3.pdf(ukr).

Oliinyk, L. S. (2018). Muzychnyi svit Hryhoriia Skovorody [The musical world of Grigory Skovoroda]. Muzyka. Ukrainskyi internet-zhurnal. 25 sichnia, 2018. Retrieved from: http://mus.art.co.ua/muzychnyj-svit-hryhoriya-skovorody/ (ukr).

Povna akademichna zbirka tvoriv H. S. Skovorody [Complete academic collection of works by H. S. Skovoroda]. Retrieved from: https://shron1.chtyvo.org.ua/Skovoroda/Povna_akademichna_zbirka_tvoriv_zbirka.pdf (ukr).

Shevchuk, T. S. (2011). Muzychnyi kod tvorchosti Hryhoriia Skovorody [The musical code of Hryhoriy Skovoroda's work]. Slovo i Chas, 5, 24–35. Retrieved from:

https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/774/567

https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-muziki-yak-nova-filosofska-distsiplina-postmetafizichni-perspektivi/viewer (ukr).

Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. Retrieved from: https://www.jnsm.com.ua/sis/pro.shtml (ukr).

Synerhetyka. Vikipediia [Synergetics.]. In Wikipedia. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-02

Номер

Розділ

Статті