ІННОВАЦІЇ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ, НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Тетяна Тихонова Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти https://orcid.org/0000-0002-5276-3478

DOI:

https://doi.org/10.54662/veresen.1.2022.06

Ключові слова:

інноваційна освітня діяльність, інновація, інноваційний освітній проєкт, інноваційний процес, новація, педагогічний експеримент

Анотація

Ефективність впровадження освітніх інновацій у закладі загальної середньої освіти залежить від правильної організації цього процесу. У статті теоретично обґрунтовано й описано методику організації інноваційної діяльності в закладі освіти; надано означення поняття «освітня інновація» і супровідних понять; охарактризовано державні документи, що внормовують інноваційну діяльність на рівні закладу середньої освіти. Описано сутність та методику проведення інноваційного освітнього проєкту та педагогічного експерименту як основних форм організації освітньої інноваційної діяльності в закладі середньої освіти.

Посилання

Dokuchaieva. V. V. (2007). Teoretyko-metodolohichni zasady proektuvannia innovatsiinykh pedahohichnykh system [Theoretical and methodological principles of designing innovative pedagogical systems]. (Extended abstract of doctor’s thesis). Luhanskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Luhansk (ukr).

Dubaseniuk, O. A. (2014). Innovatsii v suchasnii osviti [Innovations in modern education]. Innovatsii v osviti: intehratsiia nauky i praktyky. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 12–28 (ukr).

Dychkivska, I. M. (2004). Innovatsiini osvitni tekhnolohii [Innovative educational technologies]. Kyiv: «Akademvydav» (ukr).

Harbuz, S. V., Pienkina, T. Ye., Khomenko, L. M. & Sobolieva, T. O. (2013). Innovatsiinyi menedzhment [Elektronnyi resurs]. [Іnnovation management]. K.: KNEU. Retrieved from: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/23875/Inn_meneg_13.pdf?sequence=1 (ukr).

Honcharenko, S. U. (2008). Pedahohichni doslidzhennia: Metodolohichni porady molodym naukovtsiam [Pedagogical research: Methodological advice for young scientists]. Kyiv; Vinnytsia: DOV «Vinnytsia» (ukr).

Khrykov, Ye. M., Adamenko, O. V. & Kurylo, V. S. (2013). Metodolohichni zasady pedahohichnoho doslidzhenniata [Methodological principles of pedagogical research]. Luhansk: Vyd-vo DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka» (ukr).

Kraevskij, V. V. (2001). Metodologija pedagogiki [Methodology of pedagogy]. Cheboksary: Izd-vo Chuvash. un-ta (rus).

On innovation: Law of Ukraine. (2002). Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny, 36, 266. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (ukr).

On scientific and scientific-technical activity: Law of Ukraine. (2016). Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny, 3. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (ukr).

Pantiuk, T., Pantiuk, M. & Hamerska ta in. (2020). Innovatsii v osviti: neobkhidnist, sutnist, zmist [Innovations in education: necessity, essence, content]. Molod i rynok, 6–7, 6–10. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.225537 (ukr).

Pro realizatsiiu innovatsiinoho osvitnoho proiektu vseukrainskoho rivnia za temoiu «Rozroblennia i vprovadzhennia navchalno-metodychnoho zabezpechennia dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity v umovakh realizatsii Derzhavnoho standartu bazovoi serednoi osvity». [Elektronnyi resurs] [About realization of the innovative educational project of all-Ukrainian level on a theme “Development and introduction of educational and methodical maintenance for establishments of general secondary education in the conditions of realization of the State standard of basic secondary education]. Nakaz MON Ukrainy vid 02.04.2021, № 406 Retrieved from: https://drive.google.com/file/d/1GilzceKTmCR8-2lQTDz9sbfsIULI0uVG/view?usp=sharing (ukr).

Radkevych, O. P. (2021). Diahramy, hrafiky ta skhemy yak instrumentarii predstavlennia proiektnoi informatsii. [Diagrams, graphs and schemes as tools for presenting project information]. Profesiina pedahohika, 1(22), 197–212. DOI: https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.22.197-212 (ukr).

Regulations on an experimental secondary school. (2002). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0428-02/print (ukr).

Regulations on the procedure for carrying out innovative educational activities. (2017). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00#Text (ukr).

Shumpeter, J. A. (2007) Teorija jekonomicheskogo razvitija. Kapitalizm, socializm i demokratija [Theory of economic development. Capitalism, socialism and democracy]. (Transl. from English and German). – M.: JeKSMO (rus).

Syrotenko, H. O. (2005). Innovatsii yak osnova zmin osvitnoi praktyky [Innovation as a basis for changes in educational practice]. Poltava: POIPPO (ukr).

Sysoieva, S. O. & Krystopchuk, T. Ye. (2013). Metodolohiia naukovo-pedahohichnykh doslidzhen [Methodology of scientific and pedagogical research]. Rivne: Volynski oberehy (ukr).

Zhosan, O. E. (2008). Pedahohichnyi eksperyment [Pedagogical experiment]. Kirovohrad: Vydavnytstvo KOIPPO imeni Vasylia Sukhomlynskoho (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Номер

Розділ

Статті