ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ПРОЄКТІВ РОБОТОТЕХНІКИ НА БАЗІ КОНТРОЛЕРА ARDUINO НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Автор(и)

  • Віталій Кошовий Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти https://orcid.org/0000-0001-9592-7439

DOI:

https://doi.org/10.54662/veresen.2.2024.05

Ключові слова:

Arduino, STEM, робототехніка, цифрові технології

Анотація

Методична стаття присвячена дослідженню з упровадження на уроках інформатики STEM-проєктів робототехніки на основі «Arduino» в заклади освіти України. Розглянуто особливості організації процесу впровадження робототехніки як одного з напрямів STEM-освіти учнів. Досліджено умови використання робототехнічних проєктів на уроках інформатики. Визначено методи, що стимулюють творчу активність, мотивацію та інтерес до навчання в учнів під час створення STEM-проєктів робототехніки на уроках інформатики. Проаналізовано контролери як платформи для створення роботів на уроках інформатики та запропоновано вибір контролера «Arduino» як основу для створення робототехнічних систем. Автор уперше надає рекомендації щодо вибору підходів та використання інструментів для підвищення ефективності упровадження STEM-проєктів робототехніки під час викладання інформатики на базі контролера «Arduino».

Посилання

Balyk, N. R. & Shmyher, H. P. (2017). Pidkhody ta osoblyvosti suchasnoi STEM-osvity [Approaches and features of modern STEM education]. Fizyko-matematychna osvita, 2(12), 26–30 (ukr).

Barna, O. V. & Balyk, N. R. (2017). Vprovadzhennia STEM-osvity u navchalnykh zakladakh: etapy ta modeli [Implementation of STEM education in educational institutions: stages and models]. STEM-osvita ta shliakhy yii vprovadzhennia v navchalno-vykhovnyi protses. Ternopil: TOKIPPO, 3–8 (ukr).

Dotsenko, S. O. (2016). Pryiomy aktyvizatsii tvorchoi diialnosti uchniv v umovakh STEM-osvity [Techniques for activating students' creative activity in the context of STEM education]. Profesiina osvita: metodolohiia, teoriia ta tekhnolohii. Vyp. 4, 32–46 (ukr).

Kramarenko, T. H. & Banada, O. S. (2018). Robototekhnika yak napriamok STEM-osvity ta yii zviazok z matematykoiu [Robotics as a direction of STEM education and its connection with mathematics]. Visnyk Mizhnarodnoho doslidnoho tsentru «Liudyna: mova, kultura, piznannia» (Ed. V. V. Korolskoho). Kryvyi Rih. T. 42, 90–99 (ukr).

Makhrovska, N. A., Pohromska, H. S. & Rohozhynska, E. K. (2023). Rozkryttia kompetentnisnoho potentsialu matematychnoi osvitnoi haluzi v umovakh realizatsii stratehii novoi ukrainskoi shkoly [Disclosure of the competence potential of the mathematical educational field in the context of the implementation of the strategy of the new Ukrainian school]. Veresen, 4(99), 64–74 (ukr).

Morze, N. V., Hladun, M. A. & Dziuba, S. M. (2018). Formuvannia kliuchovykh i predmetnykh kompetentnostei uchniv robototekhnichnymy zasobamy STEM-osvity [Formation of key and subject competencies of students with robotic means of STEM education]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. Kyiv. Tom 65, 3, 37–52 (ukr).

Morze, N. V., Strutynska, O. V. & Umryk, M. A. (2018). Osvitnia robototekhnika yak perspektyvnyi napriam rozvytku STEM-osvity [Educational robotics as a promising direction for the development of STEM education]. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu. Vyp. 5, 178–187. Retrieved from: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.5.178187 (ukr).

Patrykeieva, O., Vasylashko, I., Lozova, O. & Horbenko, S. (2017). Uprovadzhennia STEM-osvity u zahalnoosvitnikh ta pozashkilnykh navchalnykh zakladakh: metodychnyi aspekt [Implementation of STEM education in general and extracurricular educational institutions: methodological aspect]. Ridna shkola, 9–10, 90–95 (ukr).

Saienko, M. S. & Lobach, N. V. (2019). Realizatsiia pryntsypiv STEM-osvity na urokakh informatyky u zahalnoosvitnikh zakladakh [Implementation of the principles of STEM education in computer science classes in secondary schools]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky. Vyp. 174, 212–216 (ukr).

Shevchenko, L. S., Umanets, V. O. & Rozputnia, B. M. (2023). Vykorystannia platformy Arduino u pidhotovtsi vchyteliv informatyky za pryntsypamy STEM navchannia [Using the Arduino platform in the training of computer science teachers according to the principles of STEM education]. Open educational e-environment of modern University. Vyp. 15, 130–138. Retrieved from: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2023.1510 (ukr).

Strutynska, O. V. (2020). Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv informatyky do navchannia osvitnoi robototekhniky v zakladakh serednoi osvity [Theoretical and methodological principles of training future informatics teachers to teach educational robotics in secondary education institutions]. Kyiv (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-19

Номер

Розділ

Статті