ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ЗА ТВОРЧІСТЮ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.54662/veresen.4.2022.05

Ключові слова:

види навчальної діяльності, компетентнісно-орієнтоване навчання, сучасні методики і технології уроку української літератури, творчість Григорія Сковороди

Анотація

Статтю присвячено сучасним та перспективним видам навчальної діяльності учнів на уроках за творчістю Григорія Сковороди відповідно до вимог компетентнісно-діяльнісного підходу Нової української школи. Проаналізовано окремі сучасні наукові праці фахівців України з методики проведення уроків української літератури. Методом de visu досліджено 15 наявних у Всемережжі конспектів уроків та інших методичних матеріалів, які засвідчують широкий методичний інструментарій проведення уроків літератури за творчістю ювілейника 2022 року. Запропоновано окремі методичні прийоми і технології видів навчальної діяльності учнів, які допоможуть учителю досягти вищого рівня формування ключових та предметних компетентностей. Пояснено методичні аспекти впровадження «спонтанного» (креативного) написання, технології «входження в картину», конспектів Білла Гейтса і Корнелла. Наведено авторські версії ченч- і клоуз-тестів, як елемента групової роботи рекомендовано сингапурську методику організації уроку / заняття, поради щодо особливостей використання цифрової таксономії Ендрю Черчеса для розроблення компетентнісно-орієнтованих завдань на уроках за творчістю Г. С. Сковороди.

Посилання

Artyshuk, H. M. (2017). Orhanizatsiia proiektnykh tekhnolohii v navchalno-vykhovnomu protsesi [Organization of project technologies in the educational process]. Retrieved from: https://naurok.com.ua/metodichniy-posibnik-proektni-tehnologi-14447.html (ukr).

Babiichuk, T. V. (2006). Audiovizualni zasoby u vyvchenni literatury [Audiovisual means in the study of literature]. Visn. Zhytomyr. derzh. un-tu im. I. Franka, 27, 17–20 (ukr).

Bondarenko, Yu. I. (2021). Literaturne navchannia z vykorystanniam elementiv eidetyky [Literary education using elements of eidetics]. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Ser. «Psykholoho-pedahohichni nauky», 1, 34–43. DOI: https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-RR-1-34-43 (ukr).

Chumak, H. O. (2020). Shukaimo shchastia za Skovorodoiu [Let's look for happiness in Skvoroda]. Retrieved from: https://inlnk.ru/0QJamG (ukr).

Delezha, A. Ya. (2020). Hryhorii Skovoroda. Zhyttia ta tvorchist. Filosofski idei [Hryhoriy Skovoroda. Life and creativity. Philosophical ideas]. Retrieved from: https://www.schoollife.org.ua/396-2020/ (ukr).

Demchuk, O. V. (2000). Nestandartni uroky z ukrainskoi literatury v 9–11 klasakh [Non-standard lessons on Ukrainian literature in grades 9–11]. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky (ukr).

(2020). Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity [State standard of basic secondary education]. Retrieved from: https://bodia.online/l/QChvXU (ukr).

Duda, L. S. (2019). Hryhorii Skovoroda: pidsumkovyi urok [Hryhoriy Skovoroda: final lesson]. Retrieved from: https://vseosvita.ua/library/gskovoroda-zitta-i-tvorcist-pidsumkovij-urok-121670.html (ukr).

(2021). Dvesty hlaholov tsyfrovoi taksonomyia Bluma [Two hundred verbs of Bloom's digital taxonomy]. Retrieved from: https://svitliteraturu.com/board/innovaciyi/200_glagolov_cifrovoj_taksonomii_bluma/2-1-0-258 (rus).

Fasolia, A. M. (2017). Kontseptualni zasady stvorennia pidruchnyka ukrainskoi literatury z urakhuvanniam polozhen diialnisnoho, osobystisno zoriientovanoho i kompetentnisnoho pidkhodiv [Conceptual principles of creating a textbook of Ukrainian literature, taking into account the provisions of activity-oriented, personally oriented and competence-based approaches]. Problemy suchasnoho pidruchnyka zb. nauk. pr. Nats. akad. ped. nauk Ukrainy, In-t pedahohiky. Kyiv, Vyp. 18, 231–242 (ukr).

Hnatkovych, T., Kotusenko, O. & Opachko, O. (2022). Dorozhnia karta vchytelia movno-literaturnoi haluzi: instrumentarii otsiniuvannia [The road map of the language and literature teacher: evaluation tools]. Retrieved from: https://znayshov.com/FR/16124/doroj_karta_mova_2.docx (ukr).

(2020). Hryhorii Skovoroda: biohrafiia ta tvorchist [Hryhoriy Skovoroda: biography and creativity]: Videourok. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=T0pEBRHTlOI (ukr).

Hrytsenko, I. V. (2017). Muzyka v zhytti ta tvorchosti Hryhoriia Skovorody [Music in the life and work of Hryhoriy Skovoroda]. In Perspektivnye dostizhenija sovremennyh uchenyh: obrazovanie i vospitanie, fizicheskoe vospitanie i sport, filosofija, literatura i lingvistika, kul'tura i iskusstvo, jurisprudencija [Ju. P. Oleksin, A. M. Kuh, A. V. Makarenko i dr.]. Odessa, 117–126 (ukr).

Hych, H. M. (2020). Interaktyvni plakaty i kartynky yak instrument dystantsiinoho navchannia [Interactive posters and pictures as a distance learning tool]. Naukovo-metodychni zasady formuvannia osvitnoho prostoru zakladu pisliadyplomnoi osvity dlia pidhotovky pedahohichnykh pratsivnykiv do implementatsii Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia. Retrieved from: https://bodia.online/l/CJwnvT (ukr).

Hych, H. M. (2021). Pidruchnyk u formati «odna tema – odna rozghortka» [The textbook is in the format «one topic – one sweep»]. Problemy suchasnoho pidruchnyka: kliuchovi kompetentnosti ta predmetni navychky. Kyiv: Pedahohichna dumka, 38–41 (ukr).

(2022). Idemo za Skovorodoiu [Let's follow Skvoroda]. Retrieved from: https://inlnk.ru/zaXO06 (ukr).

(2021). Kompetentnisno oriientovane navchannia: vyklyky ta perspektyvy [Competence-oriented learning: challenges and prospects]. Kyiv: Pedahohichna dumka (ukr).

Lapinska, T. V. (2014). Urok za tvorchistiu Hryhoriia Skovorody [A lesson based on the works of Hryhoriy Skovoroda]. Retrieved from: https://inlnk.ru/ELMZvV (ukr).

Lavrova, N. I. (2017). Znachennia tvorchosti H. S. Skovorody [The significance of the work of H. S. Skovoroda]. Retrieved from: https://inlnk.ru/zaX0gw (ukr).

Liskovych, O. V. (2016). Zastosuvannia osobystisno-diialnisnoho pidkhodu u formuvanni kompetentnostei uchniv na urokakh fizyky [The application of the personal-activity approach in the formation of students' competencies in physics lessons]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Ser. 5. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy, 121–127 (ukr).

Maltsev, O. V. (2016). Interaktyvni videouroky: teoriia i praktyka rozrobky ta zastosuvannia [Interactive video lessons: theory and practice of development and application]. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Vol. 3, № 1. Retrieved from: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/170643.pdf (ukr).

(2021). Modelni navchalni prohramy dlia 5–9 klasiv Novoi ukrainskoi shkoly [Model curricula for grades 5-9 of the New Ukrainian School]. Retrieved from: https://inlnk.ru/NDMKax (ukr).

(2021). Natkhnennyk: Prostir idei i natkhnennia dlia uchytelia (Bloh Anny-Marii Bohosviatskoi) [The inspiration: Space of ideas and inspiration for the teacher (Anna-Maria Bogosvyatska's blog)]. Retrieved from: https://bogosvyatska.com/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/ (ukr).

Nazarenko, L. A. (2022). Kliuchovi aspekty formuvannia literaturnoi kompetentnosti uchnia-chytacha zasobamy mediaosvity [Key aspects of the formation of the literary competence of the pupil-reader by means of media education]. Veresen, 1, 25–37 (ukr).

Nemirovska, N. V. (2022). Praktychnyi keis iz vykorystannia na urokakh ukrainskoi literatury intermedialnoi komparatyvistyky – riznoaspektne mystetske poiednannia v odnomu tvori [A practical case study of the use of intermedial comparativistics in Ukrainian literature classes – a multifaceted artistic combination in one work]. Retrieved from: https://inlnk.ru/po62xB (ukr).

(2021). Nevidomyi Hryhorii Skovoroda: Baiky i prytchi [Unknown Hryhoriy Skovoroda: Fables and parables]. Retrieved from: https://inlnk.ru/JjMYgl (ukr).

Onatii, N. M. (2019). Uroky mudrosti Hryhoriia Skovorody: Pidsumkovyi urok za tvorchistiu Hryhoriia Skovorody [Lessons of wisdom of Hryhoriy Skovoroda: Final lesson based on the works of Hryhoriy Skovoroda]. Retrieved from: http://metodportal.com/node/73046 (ukr).

Pometun, O. I. & Pyrozhenko, L. V. (2004). Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia [A modern lesson. Interactive learning technologies] (Ed. O. I. Pometun). K.: Vydavnytstvo A.S.K. (ukr).

Pometun, O. I. (2017). Shcho take taksonomiia Bluma i yak vona pratsiuie na urotsi [What is Bloom's Taxonomy and how does it work in the classroom]. Retrieved from: https://inlnk.ru/DB5dV2. (ukr).

(2013). Proekt z OIT ta IUL: «Znachennia tvorchosti H. Skovorody dlia ukrainskoi literatury ta kultury» [Project from OIT and IUL «Significance of creativity of H. Skovoroda for Ukrainian literature and culture»]. Retrieved from: https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php (ukr).

Redko, T. I. (2018). Hryhorii Savych Skovoroda: Tekhnolohichna karta vyvchennia zhyttia i tvorchosti [Hryhoriy Savych Skovoroda: Technological map of the study of life and creativity]. Retrieved from: https://naurok.com.ua/tehnologichna-karta-za-tvorchistyu-g-skovorodi 123859.html. (ukr).

Serhiienko, A. A. (2018). Formuvannia na urokakh ukrainskoi literatury uchnia-chytacha, zdatnoho do intersubiektnoi vzaiemodii [Formation of a student-reader capable of intersubjective interaction in the lessons of Ukrainian literature]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk. Vyp. 21. Tom 2, 156–161. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/21.167326. (ukr).

Sezko, T. A. (2018). Hryhorii Skovoroda: zhyttia i tvorchist [Hryhoriy Skovoroda: life and creativity]. Retrieved from: https://urok.osvita.ua/materials/literature/60978/ (ukr).

Shuliar, V. I. & Hladyshev, V. V. (2022). Biblioterapevtychnyi potentsial literaturnykh tvoriv [Bibliotherapeutic potential of literary works]. Veresen, 1, 38–49. DOI: https://doi.org/10.54662/veresen.1.2022.03 (ukr).

Shuliar, V. I. (2022). Shkilna literaturna osvita: problemy, perspektyvy, praktyky [School literary education: problems, perspectives, practices]. Mykolaiv: OIPPO (ukr).

Shuliar, V. I. (2014). Suchasnyi urok ukrainskoi literatury [Modern lesson of Ukrainian literature]. Mykolaiv: Ilion (ukr).

Sytchenko, A. L. (2009). Hryhorii Skovoroda. Baiky kharkivski. Materialy do urokiv [Hryhoriy Skovoroda. Fables of Kharkiv. Materials for lessons]. Ukrainska literatura v zahalnoosvitnikh shkolakh, 9, 24–27 (ukr).

(2019). Tsikava literatura: rebusy ta osobystosti [Interesting literature: riddles and personalities]. Retrieved from: https://inlnk.ru/1PDaEd. (ukr).

(2017) Ukrainskyi Sokrat – mandrivnyk za znanniamy – Hryhorii Skovoroda: [Ukrainian Socrates – a traveler for knowledge – Hryhoriy Skovoroda] nauk.-dopom. bibliohr. pokazhchyk (z fondiv biblioteky Kryvorizkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu) red. O. A. Dikunova ; zah. red. O. M. Kravchenko. Kryvyi Rih (ukr).

Ulishchenko, A. B. (2006). Zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii u navchanni movy ta literatury [Application of information technologies in teaching language and literature]V. V.Ulishchenko. Kh.: KhONMIBO (ukr).

Vecherova, K. H. (2020). Intelekt-karta – opornyi konspekt z temy «Hryhorii Skovoroda. Zhyttia ta tvorchist» [Intellect map – a reference synopsis on the topic «Gryhoriy Skovoroda. Life and creativity»]. Retrieved from: https://bodia.online/l/fDRDeE (ukr).

Yatsenko, T. O. (2021). Pidruchnyk literatury yak zasib rozvytku samostiinoi chytatskoi diialnosti uchniv u realiiakh Novoi ukrainskoi shkoly [Textbook of literature as a means of developing students' independent reading activity in the realities of the New Ukrainian School]. Retrieved from: https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/27. DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-299-307 (ukr).

Yatsenko, T. O. (2016). Spetsyfika uroku ukrainskoi literatury v umovakh informatyzatsii navchalnoho protsesu [The specifics of the lesson of Ukrainian literature in the conditions of informatization of the educational process]. Ukrainska literatura v shkoli, 4, 19–23 (ukr).

Zdir, S. I. (2019). Urok-kvest [Quest lesson]. Retrieved from: https://naurok.com.ua/urok-kvest-za-tvorami-g-skovorodi-127964.html (ukr).

Zhyla, S. O. (2004). Teoriia i praktyka vyvchennia ukrainskoi literatury u vzaiemozviazkakh iz riznymy vydamy mystetstv u starshykh klasakh zahalnoosvitnoi shkoly [Theory and practice of studying Ukrainian literature in relation to various types of arts in senior classes of a comprehensive school]. Chernihiv: RVK «Desnianska pravda» (ukr).

(2017). Zhyttia ta tvorchist Hryhoriia Skovorody. Propovid zhyteiskoi nevybahlyvosti, poshuku harmonii z soboiu i svitom [Life and work of Hryhoriy Skovoroda. The preaching of everyday unpretentiousness, the search for harmony with oneself and the world]. Retrieved from: https://inlnk.ru/em61L5 (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-02

Номер

Розділ

Статті