УДК 37.091.27 ORCID iD 0000-0001-9935-8245 МОДЕЛЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСАХ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Автор(и)

  • Анжела Тюпа МОІППО

Ключові слова:

конкурс, модель, науково-методичний супровід, педагог, принципи, професійний розвиток

Анотація

У статті висвітлені питання важливості розроблення та реалізації моделі науково-методичного супроводу підготовки вчителів Миколаївської області до участі в конкурсах професійної майстерності. Розроблена модель є відображенням найважливіших аспектів науково-методичного супроводу підготовки вчителів до участі в конкурсах професійної майстерності.

Окреслені шляхи реалізації підготовки педагогів до участі в конкурсі професійної майстерності.

Визначено мету, принципи, етапи, механізми, умови та результат реалізації моделі науково-методичного супроводу підготовки педагогів до участі в конкурсах професійної майстерності.

 

 

Посилання

References

Вolshakova, A. F. (2015). Osoblyvosti konkursiv pedahohichnoi v Respublitsi Bilorus ta SShA [Features of pedagogical competitions in the Republic of Belarus and the United States]. Postmetodyka, 1 (20) (ukr).

Bukhlova, N. V.& Konovalova, L. M. (2008). Naukovo-metodychnyi suprovid samostiinoi y samoosvitnoi diialnosti pedahohichnykh kadriv u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Scientific and methodological support of independent and self-educational activities of teachers in the system of postgraduate pedagogical education]. Donetsk: Kashtan (ukr).

Ilaltdinova, E. Ju., & Oladishkina, A. A. (2020). Jeto luchshij pedagog vo vsem mire!: vlijanie shkol'nogo uchitelja na professional'noe samoopredelenie budushhih uchitelej [This is the best teacher in the world!: The influence of a school teacher on the professional self-determination of future teachers]. Retrieved from: https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/1121.doi.org/10.26795/2307-1281-2020-8-3-3 (rus).

Kontseptsiia realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity «Nova ukrainska shkola» na period do 2029 roku. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934 (ukr).

Law of Ukraine «On Education» (2017). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (ukr).

Pakhomova, Ye. M. (2003). Konkurs profesiinoi maisternosti yak zasib pidvyshchennia kvalifikatsii vchytelia: dys. ... kand. ped. nauk: spets. 13.00.01 «Zahalna pedahohika, istoriia pedahohiky i osvity» // disserCat – elektronna biblioteka dysertatsii: [sait] [Competition of professional skills as a means of teacher training. (Candidate’s thesis)]. Retrieved from: http://www.dissercat.com/content/konkurs-professionalnogo-masterstva-kak-sredstvopovysheniya-kvalifkatsii-uchitelya (ukr).

Pertsova, N. I. Konkursy profesiinoi maisternosti yak faktor rozvytku profesiinoi kompetentnosti [Competitions of professional skill as a factor in the development of professional competence]. Elektronnyi zbirnyk naukovykh prats ZOIPPO. Vypusk, 1 (19). Retrieved from: https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp20/2/percova.pdf (ukr).

Polozhennia pro vseukrainskyi konkurs «Uchytel roku» (zatverdzhene postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.08.1995 # 638 (u novii redaktsii postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.05.2018. # 370) [Regulations on the all-Ukrainian competition «Teacher of the Year» (approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 11.08.1995 № 638 (in the new version of the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 16.05.2018. № 370)] (ukr).

Sydorenko, V. V. (2016). Innovatsiini napriamy naukovo-metodychnoho suprovodu profesiinoho rozvytku pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi pisliadyplomnoi osvity [Innovative directions of scientific and methodical support of professional development of pedagogical workers in the system of postgraduate education]. Informatsiinyi zbirnyk dlia dyrektora shkoly ta zaviduiuchoho dytiachym sadkom, 7–8 (48), 22–29. K.: RA «Osvita Ukrainy» (ukr).

Turishcheva, L. V. (2008). Profesiinyi rozvytok pedahoha: psykholohichnyi aspekt [Professional development of a teacher: psychological aspect]. Kharkiv: Osnova (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті