УДК 378.046-021.68ORCID iD 0000-0003-2862-1143 БАЗОВІ СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК САМОРОЗВИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

  • Вікторія Стойкова Миколаївський ІППО

Ключові слова:

Вектори діяльності; відкритість; емерджентність; кадрова політика; нелінійність; освітнє середовище; післядипломна освіта; саморозвивальні системи; синергійність; системні умови; стратегічні імперативи, фрактали.

Анотація

У статті узагальнено наукові погляди на післядипломну педагогічну освіту як складну саморозвивальну систему. Доведено, що післядипломна освіта є складною, відкритою, нелінійною системою, здатною до саморегуляції та саморозвитку. Виокремлено групи внутрішніх та зовнішніх системних принципів розвитку закладу післядипломної педагогічної освіти.

На основі системного підходу обґрунтовано три базові стратегічні імперативи розвитку закладу післядипломної педагогічної освіти: «Середовище», «Кадри», «Діяльність». Перший імператив «Середовище» описано як систему шести компонентів – творчих середовищ. Для реалізації другого імперативу «Кадри» передбачено десять орієнтовних напрямів кадрової політики закладу післядипломної педагогічної освіти. Третій імператив «Діяльність» визначає ключові напрями діяльності інституції.

Описані системні умови реалізації базових стратегічних імперативів: унікальні інституційні й регіональні активи; постійний моніторинг змін тенденцій у зовнішньому середовищі щодо позиціювання інституції на основі системи ключових показників ефективності; налагодження внутрішніх чітких управлінських процесів.

Посилання

Bell D. The Coming of the Post-Industrial Society / D. Bell // The Educational Forum, 30 Jan. 2008. – 2008. – Р. 574–579. DOI: 10.1080/00131727609336501

Gidwani N. Knowledge: Just in Case to Just in Time [Electronic resource]. – Retrieved from: https://www.americaninno.com/boston/knowledge-just-in-case-to-just-in-time/.

Беляев Г. Ю. Формирование термина образовательная среда в психолого-педагогической литературе конца ХХ – начала ХХI века [Електронний ресурс] / Г. Ю. Беляев // Режим доступу: http://dzd. rksmb. org/science/bel06. htm.

Биков В. Ю. Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти / В. Ю. Биков // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2010. – №. 9. – С. 9–16.

Ващенко Л. Інноваційне середовище післядипломної педагогічної освіти / Л. Ващенко // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – № 1. – С. 37–40.

Глосарій основних термінів професійної освіти / упоряд. Т. М. Десятов / за заг. ред. Н. Г. Ничкало. – К. : Вид-во «АртЕк», 2009. – 192 с.

Жовновач Р. І. Стратегічні імперативи управління інтелектуальними ресурсами персоналу інноваційно активних підприємств (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / Р. І. Жовновач, Ю. В. Малаховський, М. Г. Мохамед М. // Ефективна економіка. – 2019. – № 12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_12_19. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.17.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Желанова В. В. Структурно-логічна модель технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів / В. В. Желанова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 8. – С. 184–193. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_8_24

Зуб’як Р. М. Управління якістю підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / Р. М. Зуб’як; ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти». – К., 2010. – 20 с.

Ільченко І. Ю. Обґрунтування стратегічних імперативів підприємств / І. Ю. Ільченко. // Ефективна економіка. – 2010. – № 5. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_5_22

Кириченко М. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівних кадрів освіти у відкритому суспільстві / М. Кириченко // Theory and methods of educational management : electronic journal. – 2016. – № 2 (18).– С. 6–7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/ metod_upr_osvit/v18_16/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf

Кузьмінський А. І. Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А. І. Кузьмінський. – К., 2003. – 42 c.

Макар Л. М. Сутність освітнього середовища в педагогічному процесі / Л. М. Макар // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – № 30. – С. 229–236.

Мельник В. К. Науково-методичне забезпечення якості професійної підготовки керівників ЗНЗ в інституті післядипломної освіти / В. К. Мельник // Науковий журнал «Нова педагогічна думка». – 2010. – № 1. – С. 62–65.

Пєхота О. М. Андрагогічні проблеми у підготовці викладачів для системи післядипломної освіти / О. М. Пєхота, В. І. Пуцов, Л. Я. Набока, А. М. Старєва. – К. : [б. в.], 2006. – 96 с.

Про вищу освіту [Електронний ресурс] // Закон України. Редакція від 02.09.2020 № 1958-19. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Про освіту [Електронний ресурс] // Закон України. Редакція від 05.11.2020 № 1958-19. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Протасова Н. Г. Теоретико-методичні основи функціонування системи післядипломної освіти педагогів в Україні : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Н. Г. Протасова; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – 31 с.

Сорочан Т. М. Професійний розвиток керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня (за матеріалами Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти) : монографія / Т. М. Сорочан, А. О. Данильєв, Б. А. Дьяченко, О. М. Рудіна. – Луганськ : Рєзніков В. С., 2013. – 523 c.

Степин В. С. Саморазвивающиеся системы и философия синергетики/ В. С. Степин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spkurdyumov.ru/what/samorazvivayushhiesya-sistemy/

Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин // М. : Смысл. – 2001. – 365 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають