ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ З ТЕМИ «НАШ КРАЙ» ЗАСОБАМИ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ

Автор(и)

  • Віталій Гладун Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти https://orcid.org/0000-0002-6568-3100

DOI:

https://doi.org/10.54662/veresen.3.2022.05

Ключові слова:

візуалізація, інфографіка, історія України, ментальна карта, онлайн-сервіси, плакати, стрічка часу

Анотація

У публікації розглянуто сутність візуалізації в освітньому процесі та проаналізовано її особливості. Обґрунтовано впровадження візуалізації на уроках історії, особливо під час вивчення тем рідного краю. Визначено та схарактеризовано мету й основні дидактичні можливості використання візуалізації в освітньому процесі. Ознайомлено з різноманітними онлайн- сервісами та їхніми класифікаціями для покращення візуалізації на уроках історії. Указано, що одним із сучасних інструментів, спрямованих на ефективну візуальну презентацію інформації, є інфографіка. З’ясовано переваги використання ментальних карт на уроках історії, а саме швидке опрацьовування великих обсягів інформації; активізація пам’яті через факти, слова й образи; генерування ідеї тощо. Запропоновано впровадження різноманітних проєктів на уроках історії в ході вивчення історії рідного краю засобами візуалізації.

Посилання

Babych, O. O. & Semenikhina, O. V. (2014). Do pytannia pro spivvidnoshennia poniat naochnist i vizualizatsiia [To the question of the relationship between the concepts of visibility and visualization]. Fizyko-matematychna osvita. Naukovyi visnyk, 2, 47–53 (ukr).

Bilousova, L. I. (2018). Onlainovi instrumenty vizualizatsii v diialnosti suchasnoho pedahoha [Online visualization tools in the activity of a modern teacher]. Naukovyi zhurnal «ScienceRise: pedahohichna osvita», 7, 8–15. DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2018.151557 (ukr).

Busol, V. T. (Ed). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [The Great Interpretive Dictionary of Modern Ukrainian]. Kiev : Irpin (ukr).

Hladun, V. V. (2017). Osoblyvosti vykorystannia istoryko-kraieznavchykh materialiv u navchalnomu protsesi (na prykladi vyvchennia ukrainskoi revoliutsii 1917–1921 rr.) [Peculiarities of the use of historical and local history materials in the educational process (on the example of studying the Ukrainian revolution of 1917–1921)]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky. 4, 152–158 (ukr).

Klepar, M. V., Kuznietsova, K. S. & Nych, O. B. (2021). Vykorystannia infohrafiky dlia vizualizatsii osvitnoho kontentu v zakladi vyshchoi osvity [Using infographics to visualize educational content in a higher education institution]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky. 199, 31–36. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-199-31-36 (ukr).

Kononenko, N. V. (2020). Vizualizatsiia navchalnoi informatsii yak metod upravlinnia yakistiu znan maibutnikh pedahohiv [Visualization of educational information as a method of managing the quality of knowledge of future teachers]. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (рр. 327–331). Sofia, Bulgaria: Publishing House «ACCENT» (ukr).

Kostenko, O. O. (2021). Proiektna diialnist u kraieznavstvi yak efektyvnyi metod formuvannia kliuchovykh kompetentnostei zdobuvachiv osvity [Project activity in local history as an effective method of forming key competencies of education seekers]. Kraieznavchi dialohy: Sumshchyna u suviazi tysiacholit, 36–40. Sumy: NVV KZ SOIPPO (ukr).

Lavrenova, M. V. (2019). Mentalni karty yak novatsii v osvitnomu protsesi [Mental maps as innovations in the educational process]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Pedahohika psykholohiia», 1, 36–40. DOI: https://doi.org/ 10.31339/2413-3329-2019-1(9)-36-40 (ukr).

Lipchevska, I. L. (2021) Vizualizatsiia v osviti: suchasnyi pidkhid do vykorystannia naochnosti [Visualization in education: a modern approach to the use of visualization]. Svit dydaktyky: dydaktyka v suchasnomu sviti, 196–197. Kyiv: «Vydavnytstvo Liudmyla» (ukr).

Raputo, A. G. (2010). Vizualizacziya kak neot`emlemaya sostavlyayushhaya proczessa obucheniya prepodavatelej [Visualization as an integral component of the teacher training process]. Mezhdunarodny`j zhurnal e`ksperimental`nogo obrazovanyia, 5, 138–141 (rus).

Semenikhina, O. V. & Drushliak, M. H. (2016). Vizualizatsiia znan yak aktualnyi zapyt informatsiinoho suspilstva do sfery osvity [Visualization of knowledge as an urgent request of the information society to the field of education]. «Innovatsiini tekhnolohii v protsesi pidhotovky fakhivtsiv», 156–160). Vinnytsia (ukr).

Shevchenko, H. V. (2021). Stvorennia infohrafiky v servisi «Canva» dlia navchannia» [Creating infographics in the «Canva for education» service]. Veresen, 3, 121–132 (ukr).

Shvydchenko, T. O. (2013). Armiia UNR u boiu za Voznesensk 16 kvitnia 1920 roku [The army of the Ukrainian People's Republic in the battle for Voznesensk on April 16, 1920]. Hileia, 75, 80–82 (ukr).

Tsekhmistrova, A. I. & Olefirenko, N. V. (2020). Infohrafika u osvitnomu protsesi [Infographics in the educational process]. Naukovo-doslidna robota studentiv yak chynnyk udoskonalennia profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia, 19, 117–122 (ukr).

Tykhonova, T. V. & Zakhar, O. H. Infohrafika yak informatychna tekhnolohiia vizualizatsii navchalnykh materialiv [Infographics as an IT technology for visualizing educational materials]. Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh, 2/3, 20–26 (ukr).

Zhytienova, N. V. (2017). Pryntsypy vizualizatsii yak osnova dydaktychnoho dyzainu [Visualization principles as the basis of didactic design]. ScienceRise. Pedagogical Education, 3, 11–14. DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2017.97072 (ukr).

Zhytienova, N. V. (2016). Tekhnolohii vizualizatsii v suchasnykh osvitnikh trendakh [Visualization technologies in modern educational trends]. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu, 2, 144–157 (ukr).

Zhytienova, N. V. (2019). Vizualizatsiia: osnovni poniattia ta vyznachennia [Visualization: basic concepts and definitions]. Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Seriia pedahohichna, 25, 123–127. DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2019-25.123-127 (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-22

Номер

Розділ

Статті