ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАН ЛІРИКИ ДМИТРА КРЕМЕНЯ

Автор(и)

  • Ольга Мхитарян Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти https://orcid.org/0000-0002-4840-9708

DOI:

https://doi.org/10.54662/veresen.2023.08

Ключові слова:

літературне краєзнавство, науково-дослідницька робота, поезія Д. Д. Кременя, учні-члени МАН

Анотація

У статті висвітлено методологію й методику організації наукової діяльності учнів у структурі Малої академії наук із української літератури. Уточнено ключові поняття, з’ясовано умови роботи й визначено компоненти методичної моделі формування компетентного дослідника під час вивчення поезії Д. Д. Кременя. Методологічними основами наукового пошуку учнів є ідеї: профілізації освіти, особистісно орієнтованого й компетентнісного підходів; літературної обдарованості учнів; опори на основи наукових досліджень; моделювання формування компетентного дослідника; виховного потенціалу літературного краєзнавства. Оптимальні умови такої роботи забезпечуються: методичною моделлю формування читацької й пошукових компетентностей учнів; їх тьюторським супроводом; етапністю підготовки й захисту науково-дослідницької роботи; актуальністю тематики дослідження; філософсько-історичним підґрунтям формування читацьких умінь; орієнтовною основою розумових дій; урахуванням правил конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН.

Посилання

Bondarenko, Yu. I. (2009). Teoriia i praktyka navchannia ukrainskoi literatury na filosofsko-istorychnykh zasadakh u starshykh klasakh zahalnoosvitnoi shkoly [Theory and practice of teaching Ukrainian literature on philosophical and historical basis in senior classes of general education school]. Nizhyn: NDU imeni M. V. Hoholia (ukr).

Honcharuk, T. V. (Ed.). (2014). Osnovy naukovykh doslidzhen [Basics of scientific research]. Ternopil (ukr).

Kovaliv, Yu. І. (Ed.). (2007). Literaturoznavcha entsyklopediia. [Literary encyclopedia]. Kyiv: Akademiia (ukr).

Kovaliv, Yu. (2003). Litopysna istoriosofiia Dmytra Kremenia [Chronicle historiosophy of Dmytro Kremen]. In Kremin D. D. Litopys: Vybrane, 5–16. Mykolaiv (ukr).

Kremin, D. (2001). Elehiia troianskoho vyna [Elegy of Trojan wine]. Mykolaiv: Mozhlyvosti Kimmerii (ukr).

Lyst MON Ukrainy № 1/8507-22 vid 27 lypnia 2022 r. (2022). «Pro orhanizatsiiu osvitnoi diialnosti v zakladakh pozashkilnoi osvity u 2022/2023 navchalnomu rotsi» [On the organization of educational activities in out-of-school education institutions in the 2022/2023 academic yea]. Retrieved from: http://surl.li/cqbnr (ukr).

Nakaz № 527 «Pro deiaki pytannia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia v zakladakh osvity Ukrainy ta vyznannia takym, shcho vtratyv chynnist, nakazu Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 16.06.2015 № 641» (vid 06.06.2022). (2022). [«On some issues of national-patriotic education in educational institutions of Ukraine and recognition as having lost the validity of Order No. 641 of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 16.06.2015»]. Retrieved from: http://surl.li/cjrku (ukr).

Nakaz № 147 «Pro zatverdzhennia Pravyl provedennia Vseukrainskoho konkursu-zakhystu naukovo-doslidnytskykh robit uchniv-chleniv Maloi akademii nauk Ukrainy» (vid 08.02.2021) (2021) [«On the approval of the Rules for conducting the All-Ukrainian competition for the defense of scientific research works of students-members of the Small Academy of Sciences of Ukraine»]. Retrieved from: http://surl.li/hjyyb (ukr).

Nazarenko, L. A. (2018). Spetsyfika realizatsii svitohliadnykh pozytsii D. Kremenia v zbirtsi «Elehiia troianskoho vyna»: do pytannia vyvchennia literatury ridnoho kraiu v starshykh klasakh [The specifics of D. Kremen’s worldview realization in the collection «Trojan Wine Elegy»: on the issue of studying the literature of the native region in senior classes]. Molodyi vchenyi, 6 (58), 318–321 (ukr).

Sheiko, V. M. & Kushnarenko, N. M. (2002). Orhanizatsiia ta metodyka naukovo-doslidnytskoi diialnosti [Organization and methodology of scientific research activity]. Kyiv: Znannia-Pres (ukr).

Shuliar, V. I. & Horkusha, Ye. V. (2008). Istoriosofska liryka Dmytra Kremenia: metodyka vyvchennia [Historiosophical lyrics of Dmytro Kremen: study method]. Mykolaiv: Ilion (ukr).

Shuliar, V. I. (2010). Literaturna osvita uchnia-chytacha v pozanavchalnyi chas [Literary education of a pupil-reader in extracurricular time]. In Shuliar, V. I. Stratehii literaturnoi osvity shkoliariv v systemi profilnoho navchannia. Mykolaiv: ChDU im. Petra Mohyly, 239–282 (ukr).

Sitchenko, A. L. (2011). Metodyka navchannia ukrainskoi literatury v zahalno-osvitnikh zakladakh [Methods of teaching Ukrainian literature in general educational institutions]. Kyiv: Lenvit (ukr).

Starovoit, L. (2003). Rozmaittia dukhovnoho svitu lirychnoho heroia zbirky Dmytra Kremenia «Elehiia troianskoho vyna» [Diversity of the spiritual world of the lyrical hero of Dmytro Kremen’s collection «Trojan Wine Elegy»]. Osvitianski vitryla: Mykolaiv, 56–62 (ukr).

Vykhrushch, V. I. (2019). Osvitnie seredovyshche u koordynatakh rozvytku obdarovanoho shkoliara: psykholoho-pedahohichnyi aspekt [The educational environment in the coordinates of the development of a gifted student: psychological and pedagogical aspect]. Innovatsiina pedahohika, 14 (ІІ), 18–24. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085-2019-14-2-3 (ukr).

Yatsenko, T. O. (2016). Tendentsii rozvytku metodyky navchannia ukrainskoi literatury v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh (druha polovyna ХХ – pochatok ХХI stolittia) [Trends in the development of methods of teaching Ukrainian literature in general educational institutions (second half of the 20th – beginning of the 21st century)]. Kyiv : Pedahohichna dumka (ukr).

Zarishniak, I. M. (2019). Tiutorstvo yak pedahohichne yavyshche [Tutoring as a pedagogical phenomenon]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho, Seriia «Pedahohichni nauky», 4, 10–18 (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-03

Номер

Розділ

Статті