ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ МЕТОДІВ ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ

Автор(и)

  • Людмила Клименко Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти https://orcid.org/0000-0003-2007-8967

DOI:

https://doi.org/10.54662/veresen.3.2021.09

Ключові слова:

Ключові слова: вимірювання; дослідження; експеримент; екстраполяція; компетентність; підвищення кваліфікації; спостереження.

Анотація

У статті йдеться про розвідку володіння вчителями природничих дисциплін закладів загальної середньої освіти методикою, уміннями, навичками екстраполяції методів пізнання природи (спостереження, вимірювання, експеримент) в освітній процес із фізики, хімії, біології як методів навчання учнів. Для цього визначено рівні підготовки вчителів експериментальної вибірки до початку й після дослідження з усіх категорій дослідження, а також з’ясовано та зіставлено різниці в їхній підготовці до і після дослідження між собою. Запропоновано систему заходів підвищення кваліфікації вчителів, яку створено для підвищення рівнів підготовки вчителів фізики, хімії, біології з питань упровадження спостереження, вимірювання, експерименту. Для підтвердження достовірності результатів дослідження використано метод математичної статистики обробки результатів – критерій Пірсона χ2.

Посилання

REFERENСЕS

Anichkina, O. V. Formuvannia vmin provedennia khimichnoho eksperymentu v shkoli maibutnimy vchyteliamy pryrodnychykh dystsyplin [Formation of skills of conducting a chemical experiment at school by future teachers of natural sciences]. Retrieved from: http://undip.org.ua/upload/Disertation/ (ukr).

Chernyshova, Ye. (2015). Masovi zakhody v universyteti menedzhmentu osvity: rezultatyvnist ta efektyvnist yikh provedennia [Mass events at the University of Education Management: effectiveness and efficiency of their implementation]. Pisliadyplomna osvita v Ukraini, 1, 85–88 (ukr).

Halatiuk, M. Yu. & Tyshchuk, V. I. (2011). Formuvannia eksperymentalnoi kompetentnosti uchniv z fizyky [Formation of experimental competence of students in physics]. Fizyka ta astronomiia v shkoli, 1, 20–23 (ukr).

Hrabovyi, A. K. (2014). Eksperymentalni vminnia ta navychky z khimii v uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Experimental skills in chemistry in students of secondary schools]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 5. Ped. nauky: realii ta perspektyvy, 47, 56–62. Kyiv (ukr).

Ivanova, Yu. (2016). Motyvatsiia yak chynnyk uspishnoho formuvannia navchalno-piznavalnoi diialnosti uchniv [Motivation as a factor in the successful formation of educational and cognitive activities of students]. Pisliadyplomna osvita v Ukraini, 1, 34–37(ukr).

Klymenko, L. O. (2014). Eksperyment – bahatofunktsionalnyi zasib pidvyshchennia fakhovoi maisternosti vchytelia pryrodnychykh dystsyplin [Experiment – a multifunctional means of improving the professional skills of teachers of natural sciences]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 5. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy, 47, 109–116. Kyiv (ukr).

Klymenko, L. O. (2014). Eksperyment – efektyvnyi zasib yakisnoho navchannia vchyteliv i uchniv [Experiment – an effective tool for quality education of teachers and students]. Mykolaiv: OIPPO, 106 (ukr).

Klymenko, L. O. (2020). Pidhotovka vchyteliv u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity do zabezpechennia uchniv metapredmetnymy znanniamy ta sposobamy diialnosti [Training of teachers in the system of postgraduate pedagogical education to provide students with meta-subject knowledge and methods of activity]. Veresen, 4 (87), 58–70 (ukr).

Klymenko, L. O. (2016). Pidvyshchennia kvalifikatsii uchyteliv-pryrodnychnykiv z uprovadzhennia v navchalnyi protses metodiv sposterezhennia, vymiriuvannia, eksperymentu (u mezhakh STEM-osvity) [Improving the skills of teachers of natural sciences in the introduction into the educational process of methods of observation, measurement, experiment (within STEM-education)]. Aktualni problemy pryrodnycho-matematychnoi osvity v serednii i vyshchii shkoli: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kherson, 15–16 veresnia 2016 roku). Kherson : KhNTU, 41–42 (ukr).

Klymenko, L. O. (2016). Udoskonalennia navychok uchytelia-pryrodnychnyka z uprovadzhennia v navchalnyi protses metodiv piznannia pryrody (u mezhakh STEM-osvity) [Improving the skills of a teacher of natural sciences to introduce into the educational process methods of learning about nature (within STEM-education)]. Molodyi vchenyi, 10 (37) zhovten, 244–248 (ukr).

Kuzmenko, O. S. (2016). Formuvannia fizychnykh kompetentnostei studentiv u protsesi navchannia fizyky u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Formation of physical competencies of students in the process of teaching physics in higher education]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 5. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy, 53, 109–113. Kyiv (ukr).

Myslinchuk, V. O. (2006). Metodychni osnovy rozrobky ta vprovadzhennia korotkotryvalykh frontalnykh laboratornykh robit z fizyky: dys... kand. ped. nauk: 13.00.02 [Methodical bases of development and implementation of short-term frontal laboratory works on physics]. Rivne: RDHU, 208 ark. + 169 ark. dod.: rys., 189–208 (ukr).

Nechyporenko, O. M. (2020). Systema vymiriuvannia vysoty polotu kvadrokoptera pidvyshchenoi nadiinosti [High-altitude quadcopter altitude measurement system]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: tekhnichni nauky. Aviatsiina ta raketno-kosmichna tekhnika, 31 (70), 1, 3, 32–39. DOI: https://doi.org/ 10.32838/TNU-2663-5941/2020.3-1/06 (ukr).

Pesin, O. I., Kaplun, S. V. & Svystunov, O. Yu. (2013). Pidvyshchennia kvalifikatsii vchyteliv: navchalnyi fizychnyi eksperyment [Teacher training: educational physical experiment]. Fizyka ta astronomiia v suchasnii shkoli, 7, 9–11 (ukr).

Petrytsia, A. N. (2010). Spivvidnoshennia virtualnoho ta realnoho u navchalnomu eksperymenti u protsesi vyvchennia fizyky v osnovnii shkoli: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk [The ratio of virtual and real in the educational experiment in the study of physics in primary school]. Kirovohrad: KDPU im. V. Vynnychenka, 20 (ukr).

Prybora, N. A. Pidhotovka maibutnoho vchytelia do vykorystannia khimichnoho eksperymentu v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Preparation of future teachers for the use of chemical experiment in secondary schools]. Retrieved from: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (ukr).

Rudenko, M. P. (2000). Domashnii eksperyment v navchanni fizyky uchniv osnovnoi shkoly: avtoref. dys... kand. ped. nauk [Home experiment in teaching physics to primary school students]. Kyiv: NPU im. M. Drahomanova, 17 (ukr).

Sidorenko, E. M. (1996). Metody matematicheskoj obrabotki v psihologi [Methods of mathematical processing in psychology]. Spb.: social'no-pedagogicheskij centr «Sankt-Peterburg» (rus).

Vozniuk, H. F. & Melnykova, N. L. (2015). Orhanizatsiino-metodychni umovy formuvannia innovatsiinoi kultury suchasnoho pedahoha [Organizational and methodical conditions for the formation of innovative culture of the modern teacher]. Pisliadyplomna osvita v Ukraini, 1, 69–73 (ukr).

Zabolotnyi, V. F. & Demkova, V. O. (2015). Eksperymentalna kompetentnist yak skladova profesiinoi pidhotovky studentiv [Experimental competence as a component of professional training of students]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky, 127, 49–52. Chernigiv (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають