КУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНЯ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ

Автор(и)

  • Олена Ліскович Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти https://orcid.org/0000-0001-9523-8131

DOI:

https://doi.org/10.54662/veresen.3.2022.02

Ключові слова:

зміст компонентів культурної компетентності, ключові компетентності, компетентнісний підхід, культурна компетентність учня, освітній процес із фізики, структура компетентності

Анотація

У статті досліджено структуру та сутність культурної компетентності учня в контексті навчання фізики. Обґрунтовано актуальність проблеми формування культурної компетентності учня з огляду на важливість національного єднання, виховання патріотизму та глибокої поваги до своєї країни, народу, його історії і традицій. Авторка проаналізувала наукові публікації і нормативні документи, запропонувала трикомпонентну структуру культурної компетентності учня, визначила змістове наповнення когнітивного, діяльнісного та особистісного компонентів. У контексті навчання фізики уточнено поняття культурної компетентності учня як структурованого комплексу якостей особистості, що забезпечує здатність застосовувати знання з фізики в процесі опанування культурних і мистецьких здобутків України та світу, вираження власних ідей засобами різних видів мистецтва.

 

Посилання

Bilytska, V. M. (2019). Porivnialnyi analiz vyznachennia kulturnoi, zahalnokulturnoi, sotsiokulturnoi, kulturolohichnoi, polikulturnoi ta kros-kulturnoi kompetentnosti [Comparative analysis of the definition of cultural, general cultural, sociocultural, cultural, multicultural and cross-cultural competence] Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Ser. Pedahohika, 2, 77–86. DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.19.2.10 (ukr).

Fizyka i astronomiia. Navchalni prohramy dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv (riven standartu, profilnyi riven). (2017). [Physics and astronomy. Educational programs for general educational institutions (standard level, profile level)]. Retrieved from: https://osvita.ua › program-10-11 (ukr).

General criteria for evaluating the educational achievements of students in the system of general secondary education: the order of the Ministry of Education and Culture of Ukraine dated May 5. 2008 № 371. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0371290-08#Text (ukr).

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly (2016). [New Ukrainian school concept]. Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/ nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (ukr).

Kornieva, S. E. (2021). Vykorystannia prysliviv dlia rozvytku sotsiokulturnoi kompetentnosti uchniv na urokakh anhliiskoi movy [The use of proverbs for the development of sociocultural competence of students in English language classes] Veresen, 2 (89), 74–83. DOI: https://doi.org/10.54662/veresen.2.2021.08 (ukr).

Kuznietsova, A. M. (2021). Vyvchennia syntaksysu na materiali tvorchosti Lesi Ukrainky [Syntax study based on the work of Lesya Ukrainka] Veresen, 2 (89), 64–73. DOI: https://doi.org/10.54662/veresen.2.2021.07 (ukr).

Liskovych, O. V. (2014). Formuvannia predmetnoi i kliuchovykh kompetentnostei uchniv osnovnoi shkoly u protsesi vyvchennia elektromahnitnykh yavyshch [Formation of subject and key competencies of secondary school students in the process of studying of electromagnetic phenomena]. (Candidate’s thesis). Kirovohradskyi derzhavnyi pedahohichnyi un-t im. V. Vynnychenka. Kirovohrad (ukr).

Malykhin, O. V. & Hrytsenko, I. S. (2015). Formuvannia zahalnokulturnoi kompetentnosti studentiv filolohichnykh spetsialnostei [Formation of general cultural competence of students of philology majors]. Kyiv: TOV «NVP «Interservis» (ukr).

Parshuk, S. M. (2018). Formuvannia zahalnokulturnoi hramotnosti uchniv pochatkovoi shkoly zasobamy trudovoho navchannia ta obrazotvorchoho mystetstva [Formation of general cultural literacy of primary school students by means of labor training and visual arts]. Naukovyi visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky, 4 (63), 87–90 (ukr).

State standard of basic and complete general secondary education. (2011). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text (ukr).

State standard of complete general secondary education. (2020). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (ukr).

Varnavska, I. V., Cheremisin, O. V. (2021). Strukturna kharakterystyka kulturnoi kompetentnosti [Structural characteristics of cultural competence] Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Pedahohika. Sotsialna robota», 1 (48), 64–68. DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.64-68 (ukr).

Zasiekina, T. M. (2015). Realizatsiia kompetentnisnoho pidkhodu v navchanni fizyky v osnovnii shkoli [Implementation of the competence approach in teaching physics in primary school]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky, 127, 59–63 (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-22

Номер

Розділ

Статті