РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КВЕСТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.54662/veresen.3.2022.07

Ключові слова:

дошкільний вік, квест, креативний розвиток, креативність, творчість

Анотація

 

Стаття присвячена проблемі розвитку креативності в дітей дошкільного віку. Проаналізовано сучасні підходи зарубіжних та українських дослідників до змісту поняття «креативність». Акцентовано увагу на різниці між термінами «креативність» і «творчість. Проаналізовано питання, чому поняття «креативність» і «творчість» не є тотожними й синонімічними. Окреслено психолого-педагогічні особливості розвитку особистості дитини й доведено, що дошкільний вік є найкращим віковим періодом для формування креативності. Запропоновано використання квестів як ефективного засобу формування й розвитку креативності в дошкільнят. Здійснено аналіз різноманітних підходів до визначення та використання квестів. Зазначено типи та види квестів. Окреслено шляхи організації ефективного освітнього середовища за допомогою квестів. Доведено, що важливою передумовою розвитку креативності в дошкільників є розвиток та підвищення рівня креативності у педагогічних працівників. Із цією метою наведено приклади креативних квестів, які пройшли апробацію та які використовують у роботі заклади дошкільної освіти.

Посилання

Bilier, O. S. (2020). Rozvytok kreatyvnosti yak bazovoi zdibnosti ditei starshoho doshkilnoho ta molodshoho shkilnoho viku. Doshkilna ta pochatkova osvita v suchasnomu pedahohichnomu prostori [Development of creativity as a basic ability of children of senior preschool and junior school age. Preschool and primary education in the modern pedagogical space]. (Eds. O. V. Lobova, S. M. Kondratiuk). Sumy: SUMDPU IMENI A. S. MAKARENKA, 7–26. Retrieved from: http://surl.li/ddxpw (ukr).

Bondarenko, N. V. (2019). Meinstrim osvitnoho prohresu v Ukraini – kompetentnist ↔ kreatyvnist / «Rozvytok nauky v krainakh Yevropy: novi kontseptsii ta suchasni rishennia» [The mainstream of educational progress in Ukraine – competence ↔ creativity / «Development of science in European countries: new concepts and modern solutions»], 91–102. Stuttgart: ORT Publishing. Retrieved from: https://lib.iitta.gov.ua/716981/ (ukr).

Bukach, M. M., Klymeniuk, N. V. & Horlachuk, V. V. (2015). Slovnyk-dovidnyk iz sotsialnoi roboty. [Dictionary-handbook of social work]. (Ed. M. M. Bukach). Mykolaiv: FOP Shvets V. D., 158 (ukr).

Davlichena, O. P., Denhovska, L. M., Dmytruk, O. V. & ta in. (2019). Kvesty v zakladakh doshkilnoi osvity Mykolaivshchyny [Quests in preschool education institutions of the Mykolaiv region]. (Incl. H. S. Milenina). Mykolaiv: OIPPO, 148 (ukr).

Dniprovska, T. V. (2022). Metodychni rekomendatsii shchodo zastosuvannia kvestiv na urokakh anhliiskoi movy [Methodical recommendations for the use of quests in English lessons]. Kremenchuk, 30. Retrieved from: http://surl.li/ddwhx (ukr).

Fedorak, Ya. (2022). Kreatyvnist – talant, a navychka. Maister-klas Edvarda de Bono «Kurs kreatyvnoho myslennia v menedzhmenti» [Creativity is not a talent, but a skill. Edward de Bono's master class «Course of creative thinking in management»]. Management.com.ua. – 2022. Retrieved from: https://www.management.com.ua/events/bono.html (ukr).

Marshytska, V. V. & Orlova, H. V. (2015). Teoretychni osnovy formuvannia kreatyvnosti u ditei starshoho doshkilnoho viku [Theoretical basis of creativity formation in older preschool children]. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi, 19(1), 3, 63–372. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2015_19(1)__36 (ukr).

Pasichnichenko, A. V. (2021). Formuvannia kreatyvnosti u ditei doshkilnoho viku [Formation of creativity in children of preschool age]. Pedahohichni nauky, 78, 17–21. DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.78.249780 (ukr).

Pavlenko, V. V. (2016). Kreatyvnist: sutnisna kharakterystyka poniattia [Creativity: the essential characteristic of the concept]. Kreatyvna pedahohika: akademiia mizhnarodnoho spivrobitnytstva z kreatyvnoi pedahohiky «Polissia». Zhytomyr. Vyp. 11, 120–131 (ukr).

Pavlenko, V. V. (2015). Kreatyvnist uchytelia yak chynnyk rozvytku pedahohichnoi tvorchosti [Teacher creativity as a factor in the development of pedagogical creativity]. Formuvannia dydaktychnoi kompetentnosti pedahohiv doshkilnoi ta pochatkovoi osvity (Eds). V. Ye. Lytnova, N. Ye. Kolesnyk, T. V. Naumchuk. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 145–150 (ukr).

Shapran, O. I. & Dombrovska, Ya. M. (Eds). (2016). Suchasnyi psykholoho-pedahohichnyi slovnyk [Modern psychological and pedagogical dictionary]. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 209. Retrieved from: http://surl.li/ddxju (ukr).

Shytel, A. V. (2021). Kreatyvna pedahohika yak efektyvna metodyka XXI stolittia dlia rozvytku innovatsiinoi osobystosti [Creative pedagogy as an effective method of the XXI century for the development of an innovative personality]. Vseosvita. Biblioteka metodychnykh materialiv. Retrieved from: http://surl.li/ddxkj (ukr).

Sokurenko, O. O. (2015). Rozvytok obdarovanoi dytyny doshkilnoho viku zasobamy ihrovoi diialnosti [Development of a gifted child of preschool age by means of game activities]. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti, 5, 22–24 (ukr).

Syniavskyi, V. V. & Serhieienkova, O. P. (2004). Psykholohichnyi slovnyk [Psychological dictionary]. (Ed. N. A. Pobirchenko), 149. Retrieved from: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5980/3/O_Serhieienkova_IL.pdf (ukr).

Tanabash, A. O. (2020). Metodychni rekomendatsii «kvest-hra yak suchasna innovatsiina forma vzaiemodii mizh subiektamy navchalnoho protsesu u pozashkilli» [Methodological recommendations «quest-game as a modern innovative form of interaction between subjects of the educational process in extracurricular activities»]. Mariupol 2020. Retrieved from: http://surl.li/bolne (ukr).

Velykyi tlumachnyi slovnyk. Novitnii onlainovyi slovnyk ukrainskoi movy (2013–2018). [A large explanatory dictionary. The newest online dictionary of the Ukrainian language (2013–2018)]. Retrieved from: http://sum.in.ua/f/kreatyvnistj (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-22

Номер

Розділ

Статті