МЕТОДИЧНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ВАЛЕОЛОГІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО УРОКУ/ЗАНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Едукативний потенціал валеологізації сучасного уроку/заняття літератури

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.54662/veresen.1.2021.01

Ключові слова:

Ключові слова: акмемодель; валеологізація уроку літератури; валеологічні норми; едукація; едукологія в методиці літератури; етапи сприйняття інформації; логіко-семіотична модель.

Анотація

У низці статей зроблено спробу зорієнтувати педагогічних працівників на оптимальний вибір методичних стратегій валеологізації освітнього процесу та системи занять із літератури в ім’я здоров’я дітей. Автор першої статті запропонував особисте розуміння поняття «едукологія в методиці літератури», проаналізувавши різні підходи. З’ясовано особливості валеологізації освітнього процесу взагалі та уроку/заняття, зокрема на основі змістового наповнення психологічної підсистеми уроку (за Надією Островерховою) виокремлено його компоненти. Ураховано операціональну концепцію інтелекту Жана Піаже, вимоги до уроку в системі ноосферної (природовідповідної, біоадекватної) освіти (за Наталією Масловою, Олександром Субетто). Виокремлено приписи педагогічної валеології й методичні особливості валеологічно зорієнтованого уроку/заняття та його етапи. З урахуванням етапів сприйняття інформації людиною розроблено логіко-семіотичну модель «Етапи сприйняття інформації на уроці літератури: психолого-методична парадигма». Для реалізації стратегічних напрямів і тактичних дій суб’єктів літературної освіти в едукативному просторі виокремлено його складові. Складові валеологічно зорієнтованого уроку/заняття вибудовувалися з дотриманням психологічних вимог, дидактико-методичних особливостей, валеологічних норм, здоров’язбережної моделі. У подальшому буде представлено методичні засади валеологізації сучасного уроку/заняття літератури (стаття друга).

Посилання

Boichenko, T. Ye., Vadziuk, N. V., Movchaniuk, V. O., Usatenko, T. P., Horashchuk, V. P., Tsarenko, A. V. & Shabatura, M. N. (1994). Kontseptsiia neperervnoi valeolohichnoi osvity v Ukraini: pryntsypy i naukovi zasady [Concept of continuous valeological education in Ukraine: principles and scientific principles]. In Shkilnyi kurs «Valeolohiia». K.: Osvita, 25–28 (ukr).

Boichenko, T. Ye. (2008). Zdoroviazberihaiucha kompetentnist yak kliuchova v osviti Ukrainy [Health-preserving competence as a key in the education of Ukraine]. Osnovy zdorovia i fizychna kultura, 11–12, 6–7 (ukr).

Fedii, O. A. (2007). Estetoterapiia [Aesthetic therapy]. K.: Tsentr uchbovoi literatury (ukr).

Fedii, O. A. (2010). Terapevtychnyi potentsial estetychnoi systemy Vsesvitu: filosofsko-ontolohichnyi pidkhid [Therapeutic potential of the aesthetic system of the Universe: philosophical-ontological approach]. Pedahohika i psykholohiia: Naukovo-teoretychnyi ta informatsiinyi zhurnal Akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, 3, 80–90 (ukr).

Hozak, S. V., Yelizarova, O. T., Parats, A. M. & Stankevych, T. V. (2018). Vplyv dystantsiinoho navchannia na psykhoemotsiinyi stan shkoliariv pid chas pandemii covid-19 // kol. monohr. [Elektronnyi resurs]. Retrieved from: http://www.health. gov.ua/www.nsf/ all/ u03-01-03-05? opendocument 2018 (ukr).

Hozak, S. V. (2020). «Zdorovia ditei v umovakh suchasnykh vyklykiv» (15.05.2020 r.) [«Children’s health in modern challenges» (15.05.2020)]. Retrieved from: http://www.health. gov.ua/www.nsf/all/u 03-01-03-03?opendocument (ukr).

Liuban-Plotstsa, B., Poberezhnaia, H. & Belov, O. (2002). Muzyka y psykhyka [Music and psyche]. K.: «ADEF-Ukrayna» (rus).

Opanasiuk, O. P. (2001). Kulturolohichni ta ontolohichni aspekty muzykoterapii [Cultural and ontological aspects of music therapy]. Visnyk NAKKKiM, 3, 125–135 (ukr).

Ostroverkhova, N. M. (2003). Analiz uroku: kontseptsii, metodyky, tekhnolohii [Lesson analysis: concepts, methods, technologies]. Kyiv: Firma «INKOS» (ukr).

Ostroverkhova, N. M. (2008). Metodolohiia analizu yakosti uroku yak pedahohichnoi systemy [Methodology of lesson quality analysis as a pedagogical system]. Kharkiv: TYTUL (ukr).

Poberezhnaja, G. I., Ljuban-Plocca, В. & Belov, O. N. (2002). Muzyka i psihika [Music and psyche]. K. (rus).

Rezer, T. M. (2007). Medicina i pedagogika na puti integracii [Medicine and pedagogy on the way of integration]. Pedagogika, 7, 83–90 (rus).

Shuliar, V. I. & Hladyshev, V. V. (2020). Pedahohichna shkola vydatnoho metodysta Nily Yosypivny Voloshynoi [Pedagogical school of the outstanding methodologist Nila Yosypivna Voloshina]. In Bartienieva, I., Nozdrova, O. & etc. Pedagogy in modern conditions. International Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2020. 329 r. DOI: 10.46299/ISG.2020. MONO.PED.III. URL: https://isg-konf.com (ukr).

Shuliar, V. I. (2012). Valeolohichni stratehii suchasnoho uroku literatury v umovakh pryrodovidpovidnoi (noosfernoi) osvity [Valeological strategies of modern literature lesson in the conditions of natural (noosphere) education]. Mykolaiv: OIPPO (ukr).

Shuliar, V. I. (2016). Valeolohizatsiiа suchasnoho uroku literatury v umovakh edukatsii navchalnoho seredovyshcha [Valeologization of a modern literature lesson in the conditions of education of the educational environment]. Dyskurs zdorovia v osviti: filosofiia, pedahohika, antropolohiia, psykholohiia [Health discourse in education: philosophy, pedagogy, anthropology, psychology]: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 120 richnytsi z dnia narodzhennia Mykoly Oleksandrovycha Breinshteina, 16–17 veresnia 2016 roku: v 3 t. T. 3 / za zah. red. M. B. Yevtukha ta V. M. Fedortsia. Vinnytsia: TOV «Planer», 74–82 (ukr)..

Shuljar, V. I. (2015). Valeologizacija sovremennogo uroka literatury : imperativy Vasilija Suhomlinskogo i sovremennyh uchenyh [Valeologization of a modern lesson in literature: the imperatives of Vasily Sukhomlinsky and modern scientists]. Vektor nauki Tol’jattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Pedagogika, psihologija. 3 (22), 185–190 (rus).

Skulskyi, R. P. & Stelmakhovych, M. H. (1995). Metodyka vykladannia narodoznavstva v shkoli [Methods of teaching ethnography in school]. Ivano-Frankivsk (ukr).

Strashko, S. V. ta in. (2006). Infektsiini khvoroby, shcho nabuly sotsialnoho znachennia Dodatok do pidruchnyka z osnov medychnykh znan dlia studentiv usikh spetsialnostei vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv [Infectious diseases that have acquired social significance. Appendix to the textbook on the basics of medical knowledge for students of all specialties of higher pedagogical educational institutions]. Kyiv: «Osvita Ukrainy» (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-02

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>