МЕТОДИЧНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ВАЛЕОЛОГІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО УРОКУ/ЗАНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРИ

2.2. Методичні засади валеологізації сучасного уроку/заняття літератури (стаття друга)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.54662/veresen.2.2021.01

Анотація

Автор статті подає теоретико-методичне обґрунтування  використання системи принципів, методів і прийомів валеологізації уроку/заняття літератури. Запропоновано як загально-методичні, так і специфічні методи і прийоми уроків/занять у системі літературної освіти школярів. Стаття містить низку загально-методичних і специфічних принципів валеологічно зорієнтованого уроку/заняття літератури. Вони забезпечать системність дій суб’єктів уроку/заняття. Виписано організаційні форми та методи валеологізації освітнього процесу, які узгоджуються з цільовим спрямуванням прийомів здоров’язбережувальної технології. Для реалізації здоров’язбережувальної стратегії в системі літературної освіти виокремлено дві групи методів навчання/учіння: загальнопедагогічні і специфічні. Автор запропонував класифікатор прийомів реалізації здоров’язбережувальної стратегії уроку/заняття літератури. Подано визначення «валеологічно зорієнтований урок/заняття літератури». Представлено авторську модель «Компоненти здоров’язбережувальних технологій у системі літературної освіти школярів». Зроблено огляд деяких практик реалізації компонентів/засобів для здоров’язбережувального уроку/заняття в системі мовно-літературної освіти.

Посилання

Bohosviatska, A.-М. (2012). Bioadekvatna (noosferna) praktyka literaturnoi osvity: [uroky za bioadekvatnoiu tekhnolohiieiu] [Bioadequate (noosphere) practice of literary education: [lessons on bioadequate technology]]. Zarubizhna literatura v shkolakh Ukrainy, 4, 16–22 (ukr).

Bohosviatska, A.-M. (2015). Yak zrobyty smachnyi, aromatnyi, kolorovyi urok literatury [How to make a tasty, fragrant, colorful lesson of literature]. Lviv: Norma (ukr).

Bohosviatska, A.-M. (2012). Zdoroviazberezhuvalni ta zdoroviatvorchi tekhnolohii na urokakh svitovoi literatury [Health-preserving and health-creating technologies in the lessons of world literature]. Zarubizhna literatura v shkolakh Ukrainy, 6, 14–16 (ukr).

Honcharenko, M. & Luparenko, S. (2010). Poniattia «valeopedahohika» ta «pedahohichna valeolohiia» u psykholoho-pedahohichnii literaturi [The concept of "valeopedagogy" and "pedagogical valeology" in the psychological and pedagogical literature]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 1, 30–38 (ukr).

Kocherha, Ye. (2020). Mistse zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti u strukturi profesiinoi kompetentnosti vchytelia [The place of health competence in the structure of professional competence of teachers]. Zbirnyk naukovykh prats ΛΌHOΣ, 64–66 (ukr).

Lapaieva, S. (2005). Suchasni napriamy valeolohizatsii navchalnykh predmetiv [Modern directions of valeologizatsii subjects]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy,Vyp. 8. Kyiv-Vinnytsia: OOO «Planer», 54–58 (ukr).

Lavrinenko, L. (2019). Pedahohika zdoroviazberezhennia v umovakh Novoi ukrainskoi shkoly [Pedagogy of health in the New Ukrainian school]. Pedahohika zdorovia: zbirnyk naukovykh prats IX Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Chernihiv, 27–28 veresnia 2019 r.), 118–122 (ukr).

Lavrinenko, L. (2018). Suchasni pidkhody do zdoroviazberezhuvalnoho uroku v osvitnomu protsesi Novoi ukrainsko shkoly [Modern approaches to health-preserving lesson in the educational process of the New Ukrainian school]. Osvitni innovatsii: filosofiia, psykholohiia, pedahohika: zbirnyk naukovykh statei u dvokh chastynakh. Chastyna 1 / Za zah. red. O. V. Zosymenko. Sumy: FOP Tsoma S. P., 40–43 (ukr).

Rybina, I. R. (2011). Pedagogicheskie uslovija formirovanija zdorov'esberegajushhej kompetentnosti uchashhihsja na uroke [Pedagogical conditions of formation of health-preserving competence of pupils at a lesson]. (Candidate’s thesis). Orel (rus).

Sel'e, G. (1987). Ot mechty k otkrytiju: Kak stat' uchenym [per. s angl. N. I. Vojskunskoj; obshh. red. M. N. Kondrashovoj, I. S. Horola; poslesl. M. G. Jaroshevskogo, I. S. Horola] [From dream to discovery: How to become a scientist: [trans. from English N. I. Voiskunskaya; total ed. M. N. Kondrashova, I. S. Khorola; after M. G. Yaroshevsky, I. S. Khorola] / Hans Selye.]. M.: Progress (rus).

Shevchuk, O. (2011). Protses formuvannia indyvidualnoi systemy valeolohichnykh znan na rivni funktsii cherez valeolohizatsiiu matematyky ta alhebry v osnovnii shkoli [The process of forming an individual system of valeological knowledge at the level of function through valeologization of mathematics and algebra in primary school]. Zbirnyk naukovo-praktychnoi konferentsii «Rozvytok osobystosti ta profesionalizmu fakhivtsia v systemi neperervnoi osvity v konteksti vyklykiv XXI stolittia» (19–22 zhovtnia 2011, m. Chernivtsi). Vyp. 576. Pedahohika i psykholohiia. Chernivtsi: Chernivetskyi un-t, 199–205 (ukr).

Shuliar, V. I. (2021). Edukatyvnyi potentsial valeolohizatsii suchasnoho uroku/zaniattia literatury [Educational potential of valeologization of a modern lesson / literature lesson]. Veresen, 1, 12–22 (ukr).

Shuliar, V. I. (2012). Valeolohichni stratehii suchasnoho uroku literatury v umovakh pryrodovidpovidnoi (noosfernoi) osvity [Valeological strategies of a modern literature lesson in the conditions of nature-appropriate (noosphere) education]. Mykolaiv: OIPPO (ukr).

Shuljar, V. I. (2015). Valeologizacija sovremennogo uroka literatury : imperativy Vasilija Suhomlinskogo i sovremennyh uchenyh [Valeologization of a modern lesson in literature: the imperatives of Vasily Sukhomlinsky and modern scientists]. Vektor nauki Tol'jattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Pedagogika, psihologija, 3 (22), 185–190 (rus).

Vashchenko, O. (2006). Hotovnist uchytelia do vykorystannia zdoroviazberihaiuchykh tekhnolohii u navchalno-vykhovnomu protsesi [Teacher’s readiness to use health-preserving technologies in the educational process]. Zdorovia ta fizychna kultura, 8, 1–6 (ukr).

Zabashta, L. (1991). Uzahalnennia y systematyzatsiia znan z ukrainskoi movy. 10 klas [Generalization and systematization of knowledge of the Ukrainian language. Grade 10]. K.: Osvita (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-16

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>