МЕТОДИЧНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ВАЛЕОЛОГІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО УРОКУ ЛІТЕРАТУРИ/ЗАНЯТТЯ З ЛІТЕРАТУРИ (стаття четверта)

МУЗИКОТЕРАПІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАЦІЯ В СИСТЕМІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.54662/veresen.1.2022.01

Ключові слова:

емерджентність;, модель функціонування музикотерапії в системі літературної освіти;, музикотерапевтична технологія;, музикотерапевтичні паузи;, музикотерапія;, педагогічний потенціал музикотерапії;, філософські складники музикотерапевтичної технології;, форми музикотерапії.

Анотація

У статті здійснено ретроспективний огляд розвитку одного з видів арт-терапії – музикотерапії в системі літературної освіти. Простежено історію поняття «музикотерапія». Виявлено психологічні і фізіологічні основи необхідності використання музикотерапевтичної технології на заняттях із літератури. Проаналізовано емерджентні можливості самоорганізації в системі пізнання/осягнення необхідного під час вивчення літературного матеріалу. Подано філософські складники музикотерапевтичної технології. Розроблено модель її функціонування в системі літературної освіти.

Окреслено педагогічний потенціал музикотерапії на заняттях із літератури. Важливим для занять із літератури є проведення музикотерапевтичних пауз. Учителям літератури подано інформацію в узагальнювальній таблиці «Види біоелектричних коливань мозку людини». Такий матеріал, сподіваємося, стане у пригоді філологам для відбору музичних творів із урахуванням діапазону. Правильний відбір не руйнуватиме природу людини. Упровадження музикотерапії допоможе ввести слухача/читача у відповідну фазу стану душі і тіла. Запропоновано низку музикотерапевтичних прийомів, якими може скористатися вчитель літератури, зокрема активні й рецептивні форми музикотерапії.

Посилання

Fedii, O. A. (2011). Estetoterapiia mystetskymy zasobamy u profesiinii pidhotovtsi pedahoha [Aesthetic therapy by artistic means in the professional training of a teacher]. Nauk. chasopys Nats. ped. un-tu imeni M. P. Drahomanova. Kyiv: NPU, vyp. 11 (16), 124–128. Retrieved from: http: //surl.li/bjxg (ukr).

Fedkevych, S. V. (2020). Vykorystannia art-tekhnolohii na urokakh ukrainskoi literatury yak rozvytok emotsiinoi skladovoi kharakteru uchnia [The use of art technologies in the lessons of Ukrainian literature as the development of the emotional component of the character of the student]. Neperervna pedahohichna osvita XXI stolittia. Eds.: H. I. Sotska, M. P. Vovk. Vyp. 3 (15). K.: Talkom, 129–131 (ukr).

Hrynova, V. S. (2015). Muzykoterapiia yak skladova zdoroviazberezhuvalnoi tekhnolohii vykhovannia studentskoi molodi [Music therapy as a component of health-preserving technology of education of student's youth]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti [Sources of pedagogical skill]. Ed. M. I. Stepanenko; Poltav. nats. ped. un-t imeni V. H. Korolenka. Poltava, vyp. 16, 20–28. (Pedahohichni nauky). Retrieved from: https://cutt.ly/ut TlhkJ1 (ukr).

Karvasarskij, B. D. (Ed.). (2000). Muzykoterapija [Music therapy]. In Psihoterapevticheskaja jenciklopedija [Psychotherapeutic encyclopedia]. SPb.: «Piter», 392–394 (rus).

Kret, M. V. & Levchuk N. O. (2021). Muzykoterapiia yak chynnyk vplyvu na psykhoemotsiinyi stan osobystosti [Music therapy as a factor influencing the psycho-emotional state of the individual]. Nova pedahohichna dumka, 2, 164–168 (ukr).

Kucheriava, O. A. (2019). Art-tekhnolohii yak zasib realizatsii sotsiokulturnoi zmistovoi linii na urokakh ukrainskoi movy [Art-technologies as a means of realization of socio-cultural content line in Ukrainian language lessons]. Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka: Filolohichni nauky. Vypusk 50. Kamianets-Podilskyi: Aksioma, 91–96 (ukr).

Kutsyn, E. K. (2020). Psykhofiziolohichnyi mekhanizm muzykoterapii ta yii vplyv na shkoliara [Psychophysiological mechanism of music therapy and its effect on students]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 5. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy. Kyiv: Vydavnychyi dim «Helvetyka», vyp. 72. Tom 1, S. 273–277 (ukr).

Lokarieva, H. V. (2016). Mozhlyvosti vykorystannia muzykoterapii v zahalnoosvitnikh zakladakh [Possibilities of using music therapy in secondary schools]. Mystetstvo ta osvita, 4, 7–11 (ukr).

Morozov, V. P. (1997). K probleme jemocional'no-psihologicheskogo vozdejstvija muzyki na cheloveka [On the problem of emotional and psychological impact of music on a person]. Vestnik RGNF, 3, 234–243 (rus).

Motornaja, S. E. (2009). Sovremennyj nauchnyj bazis psihokompetizacii jevoljucionnoj izmenchivosti vysshego obrazovanija [Modern scientific basis of psycho-competition of evolutionary variability of higher education]. Sevastopol': izd-vo «Veber» (rus).

Petrushin, V. I. (2000). Muzykal'naja psihoterapija: teorija i praktika [Musical psychotherapy: theory and practice]. M.: Gumanitarnyj. izd. centr VLADOS (rus).

Poberezhna, H. I. (2008). Muzykoterapiia yak innovatsiina tekhnolohiia osobystisnoho rozvytku [Music therapy as an innovative technology of personal development]. Stavropihiiski filosofski studii. Lviv, vyp. 2, 26–45. Retrieved from: http://surl.li/bjxm (ukr).

Puzych, I. Ya. & Puzych, Ya. I. (2002). Music i zdorovia: Psykho-fiziolohichni aspekty [Music and health: Psycho-physiological aspects]. Naukovyi svit, 8, 28–29 (ukr).

Shchedrolosieva, K. O. (2005). Formuvannia profesiinoi maisternosti maibutnikh uchyteliv muzyky i khudozhnoi kultury [Formation of professional skills of future teachers of music and art culture]. (Candidate’s thesis). Khersonskyi derzh. un-t. Kherson (ukr).

Shuliar, V. I. (2012). Valeolohichni stratehii suchasnoho uroku literatury v umovakh pryrodovidpovidnoi (noosfernoi) osvity [Valeological strategies of modern literature lesson in the conditions of nature-appropriate (noosphere) education]. Mykolaiv: OIPPO (ukr).

Shushardzhan, S. V. (1998). Muzykoterapija i rezervy chelovecheskogo organizma [Music therapy and the reserves of the human body]. Moskva: AOZT «Antidor» (rus).

Slyvka, L. V. (2015). Muzykoterapiia v osvitnomu protsesi: istorychne i teoretychne pidgruntia [Tekst] [Music therapy in the educational process: historical and theoretical background [Text]]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota. Ed. I. V. Kozubovska. Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU «Hoverla», vyp. 37, 164–166 (ukr).

Sordiia, O. A. & Pastukh, C. (2016). Vykorystannia elementiv art-pedahohiky na urokakh ukrainskoi movy i literatury [The use of elements of art pedagogy in lessons of Ukrainian language and literature]. Ridna shkola, 8–9, 57–60 (ukr).

Tkachenko, T. V. (2012). Muzykoterapiia i yii vnesok v ozdorovchu, vykhovnu i moralnu funktsiiu molodi [Music therapy and its contribution to the health, educational and moral function of youth]. Molod i rynok [Youth and Market], 4, 17–20. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_ 2012_4_6 (ukr).

Tkemaladze, Z. P. & Zolotarova, O. I (2021). International scientific and practical conference. Wloclawek, Republic of Poland. May 28–29. Retrieved from: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/134/3879/8117-1?inline=1 (eng).

Tkemaladze, Z. P. & Zolotarova, O. I (2021). Muzykoterapiia v suchasnii pedahohitsi [Music therapy in modern pedagogy]. Wloclawek, Republic of Poland, 2021. May 28-29, DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-078-0-25. Retrieved from: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/134/3879/8117-1 (ukr).

Zabashta, L. I. (1991). Uzahalnennia y systematyzatsiia znan z ukrainskoi movy. 10 klas [Generalization and systematization of knowledge of the Ukrainian language. Grade 10]. K.: Osvita (ukr).

Ziaziun, I. A., Kramushchenko, L. V., Kryvonos, I. F. ta in. (2004). Pedahohichna maisternist [Pedagogical skills]. K.: Vyshcha shkola (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>