УДК 37. 091. 4: 164. 042 ORCID iD 0000-0001-8643-0105 НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА Й ІМПЕРАТИВИ ЯКОВА ФЕОФАНОВИЧА ЧЕПІГИ

(за статтею «Ґрунтовні принципи нормальної школи»)

Автор(и)

  • Василь Шуляр моіппо

Ключові слова:

Ключові слова: імператив, види імперативів, педагогічний імператив, методичний імператив, методичний імператив суб’єктів літературної освіти, екологічний імператив, педагогічна норма, національна школа, Яків Чепіга, модель нової української школи.

Анотація

Анотація: автором статті зроблено спробу щодо виявлення педагогічних імперативів спадщини Я. Ф. Чепіги для врахування їх у побудові сучасного освітнього процесу. З’ясовано дефініції до понять «імператив», «види імперативів», «педагогічний імператив», «методичний імператив», «методичний імператив суб’єктів літературної освіти». Автор демонструє, що усвідомлення уроків минулого допоможе вибудувати майбутнє. Один із продуктивних шляхів – дослідження педагогічних персоналій. Серед таких персоналій виокремлено постать Якова Феофановича Чепіги.

Спадщина Якова Чепіги стала предметом розгляду небагатьох дослідників. Спадщину Я. Чепіги досліджували: Лідія Ніколенко,  Лариса Березівська, Ольга Сухомлинська та ін.

У статті представлено розуміння поняття «імператив», «екологічний імператив» та запропоновано узагальнювальну таблиця і відповідні дефініції. Визначено види екологічного мислення: наочно-дійове; наочно-образне; словесно-логічне. Учені розставляли акценти по-різному. Ці акценти узгоджуються з позицією Іммануїла Канта: категоричний і гіпотетичний імператив як різні характеристики сторін людського духу, стану, поведінки. Аналіз праць дає можливість вибудувати власне розуміння цих понять. Категоричні імперативи – це норми й приписи, які безпосередньо визначають професійну поведінку педагогів або суб’єктів освітнього процесу взагалі і не можуть бути змінені на власний розсуд. Гіпотетичні імперативи – це норми і приписи, що діють лише тоді, коли суб’єкти освітнього процесу домовляються між собою про інший порядок урегулювання стосунків між суб’єктами/об’єктами співпраці як обов’язкові.

Об’єднувальним для цих двох понять є поняття «норма». Робочий варіант визначення подаємо в такому варіанті: педагогічна норма – це чітке й загальновизнане правило поведінки суб’єктів освітнього процесу, що регулюється нормативно-правовими документами та домовленостями між громадськими або/і науковими організаціями/ товариствами через узгодженість педагогічних дій, консенсус їхніх положень і визначається ними як обов’язкове. Запропоноване визначення містить складові категоричних і гіпотетичних імперативних норм.

Логіко-семіотична модель «Еколого-етична стратегія формування нооосвітнього ландшафту» відповідає ноологічній стратегії та її елементам (тілесна складова (тіло) – психічна складова (душа) – духовна складова (дух); кордоцентрична стратегія (людина – усесвіт – культура); ноосферно-екологічна стратегія (здоров’язбережувальна складова – природовідповідна складова – екологічна складова). А також узгоджується з «Імперативами Нової української школи» та «Ґрунтовними принципами нормальної школи» Я. Ф. Чепіги.

Підсумковою працею для Якова Чепіги, де викладено роздуми, ідеї, напрацювання, досвід, став «Проект української школи» (1913). Власне в цьому програмовому документі-праці містяться твердження про запровадження природної школи, яка сприятиме духовному розвитку з урахуванням народної культури; сформульовані основні вимоги до нової української школи. Принципи побудови співпраці з суб’єктами освіти у працях Я. Чепіги та концепції «Нова українська школа» сповідують людиноцентризм: дитино- й учителецентризм. Співпраця суб’єктів освіти передбачає партнерські стосунки вчителів, дітей, батьків, громади.

Перспективним, на думку автора, є виокремлення зі спадщини Якова Феофановича Чепіги імперативів національного виховання, підготовки вчителя, підручникотворення та ін.

Посилання

Referenses

Berezivska, L. D. (2006). Vin buv odnym iz pershykh: Yakiv Feofanovych Chepiha (Zelenkevych) (1875–1938) // Chepiha (Zelenkevych) Ya. F. Vybrani pedahohichni tvory : navchalnyi posibnyk / upor., naukovyi redaktor L. D. Berezivska / Instytut pedahohiky APN Ukrainy. – Kharkiv : «OVS» .с. 9–24. Berezivska LD He was one of the first: Yakiv Feofanovych Chepiga (Zelenkevych) (1875–1938) // Chepiha (Zelenkevych) Ya. F. Selected pedagogical works: textbook / emphasis, scientific editor LD Berezivska / Institute of Pedagogy of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. - Kharkiv: OVS (ukr).

Bohdanets-Biloskalenko, N. I. (2015). Osvitno-kulturna i pedahohichna diialnist Ya. F. Chepihy v konteksti istoryko-pedahohichnoho protsesu v Ukraini (kinets XIX – pochatok XX st.) : avtoref. dys. … d-ra ped. nauk : spets. 13.00.01 «Zahalna pedahohika ta istoriia pedahohiky» / Bohdanets-Biloskalenko Nataliia Ivanivna ; Uman. derzh. ped. un-t im. Pavla Tychyny. – Uman. Bogdanets-Biloskalenko NI Educational-cultural and pedagogical activity of JF Chepiga in the context of historical-pedagogical process in Ukraine (end of XIX - beginning of XX century): author's ref. dis. … Dr. Ped. Science: special. 13.00.01 "General pedagogy and history of pedagogy" / Bogdanets-Biloskalenko Natalia Ivanovna; Uman. state ped. Univ. Paul Ticini. (ukr).

Bohdanets-Biloskalenko, N. I. (2014). Osvitno-kulturna i pedahohichna diialnist Yakova Chepihy v konteksti rozvytku istoryko-pedahohichnoho protsesu v Ukraini (kinets KhIKh – poch. KhKh st.) / Nataliia Ivanivna Bohdanets-Biloskalenko. – K. : NVF «Slavutych-Delfin»,– 272 с. Bogdanets-Biloskalenko NI Educational-cultural and pedagogical activity of Yakov Chepiga in the context of development of historical-pedagogical process in Ukraine (end of XIX - beginning of XX century): monograph / Natalia Ivanivna Bogdanets-Biloskalenko. - Kyiv: Slavutych-Dolphin Research and Production Center, (ukr).

Bohdanets-Biloskalenko, N. (2013). Problema novoi ukrainskoi shkoly u pratsiakh Ya. Chepihy [Elektronnyi resurs] / N. Bohdanets-Biloskalenko // Istoryko-pedahohichnyi almanakh. –– Vyp. 2. – S. 27–31. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2013_2_7. Bogdanets-Biloskalenko N. The problem of the new Ukrainian school in the works of J. Chepiga [Electronic resource] // Historical and pedagogical almanac, Vip. 2. - P. 27–31. - Access mode: (ukr).

Zhertovnist – vyznachna rysa providnykiv v osviti periodu derzhavotvorchykh protsesiv poch. KhKh st. (v osobakh) / Oksana Bunchuk, kandydat pedahohichnykh nauk, starshyi vykladach // Naukovi zapysky BDPU (http://bdpu.org/pedagogy/ua/). Sacrifice is a distinctive feature of leaders in education during the period of state-building processes. XX century (in persons) / Oksana Bunchuk, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer // Scientific Notes of the Belarusian State Pedagogical University (ukr).

Kant, I. Krytyka praktychnoho rozumu (2004). [per. z nim., prym. ta pisliamova I. Burkovskoho ; nauk. red. A. Yermolenko]. – K. : Yunivers,– Critique of practical reason / I. Kant; [trans. with him., approx. and afterword by I. Burkovsky; Science. ed. A. Yermolenko]. - К.: (ukr).

Kravchun, N. (2012). Vplyv diialnosti vydatnykh ukrainskykh pedahohiv na formuvannia orhanizatorskopedahohichnoi kontseptsii Ya. F. Chepihy / N. Kravchun // Vytoky pedahohichnoi maisternosti. –– Vypusk 9. С. 102–106. Kravchun N. Influence of activity of outstanding Ukrainian pedagogues on formation of organizational and pedagogical concept of JF Chepiga / N. Kravchun // Sources of pedagogical skill. - 2012. - Issue 9. (ukr).

Moiseev, N. N. (1994). Nravstvennost' i fenomen jevoljucii. Jekologicheskij imperativ i jetika HHІ v. [Morality and the phenomenon of evolution. Environmental imperative and ethics of the XXI century]// Obshhestvennye nauki i sovremennost', 6, 131–139. (rоs).

Moiseev, N. N. (1995). Sovremennyj antropogenez i civilizacionnye razlomy. Jekologo-politologicheskij analiz / N. N. Moiseev // Voprosy filosofii, 1, 3–30. Moiseev NN Modern anthropogenesis and civilizational faults. Ecological and political analysis / NN Moiseev // Problems of Philosophy. (rоs).

Nikolenko, L. T. (2000). Teoretychni zasady navchannia i vykhovannia molodshykh shkoliariv u pedahohichnii spadshchyni Ya. F. Chepihy / Lidiia Tymofiivna Nikolenko : Dys... kand. ped. nauk 200 с. Nikolenko LT Theoretical principles of teaching and education of junior schoolchildren in the pedagogical heritage of JF Chepiga / Lydia Timofeevna Nikolenko: Dis ... Cand. ped. Science. (ukr).

Sukhomlynska, O. V. (2003). Personaliia v istoryko-pedahohichnomu dyskursi / O. V. Sukhomlynska // Istoryko-pedahohichnyi protses : novi pidkhody do zahalnykh problem. – K. : A. P. N., – 67 с. Sukhomlynska OV Personalia v istoriko-pedagohichnomu diskursi / OV Sukhomlynska // Istoriko-pedagohichnyi protsess: novi pidkhody do zahalnykh problem. - К.: А. П. Н., . (ukr).

Filonenko, M. M. (2004). Ekolohichne myslennia yak imperatyv rozvytku osobystosti. Aktualni problemy psykholohii. Zbirnyk nauk. pr. in-tu psykholohii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy. – T. 7. – Vypusk 2. K. : Milenium. Філоненко М. М. Екологічне мислення як імператив розвитку особистості. Актуальні проблеми психології. Збірник наук. пр. ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. 2004. – Т. 7. – Випуск 2. К. : Міленіум. С. 176–183. Filonenko MM Ecological thinking as an imperative of personality development. Current problems of psychology. Collection of sciences. etc. Institute of Psychology. GS Kostyuk, Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. 2004. - Vol. 7. - Issue 2. K .: Millennium. (ukr).

Chepihа, Ya. F. (2006). Hruntovni pryntsypy normalnoi shkoly // Vybrani pedahohichni pratsi : Navchalnyi posibnyk / Upor., naukovyi redaktor L. D. Berezivska / Instytut pedahohiky APN Ukrainy. – Kharkiv : «OVS», Чепіга Я. Ф. Грунтовні принципи нормальної школи // Вибрані педагогічні праці : Навчальний посібник / Упор., науковий редактор Л. Д. Березівська / Інститут педагогіки АПН України. – Харків : «ОВС», 2006. – 328 с. – С. 25–28. Chepiga JF Fundamental principles of a normal school // Selected pedagogical works: Textbook / Emphasis., Scientific editor LD Berezivska / Institute of Pedagogy of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. - Kharkiv: "OVS",. (ukr).

Chepiha Ya. (1913) Proekt ukrainskoi shkoly. Peredmova [Chepiga J. Ukrainian school project. Preface] Svitlo. Kn. 1, 36–37. (ukr).

Shpylova, Yu. B. (2017). Znachennia ekolohichnoho imperatyvu dlia formuvannia oriientyriv staloho rozvytku suspilstva [Shpylyova Yu. B. Significance of ecological imperative for formation of landmarks of sustainable development of society] Shpylova Yu. B., Ilina M. V. // Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, Vyp. 24, ch. 1, 8–11. Scientific herald of the International Humanities University. (ukr).

Shpylova, Yu. B. (2019). Stalyi rozvytok silskykh terytorii Ukrainy v umovakh detsentralizatsii vlady [Shpylyova Yu. B. Sustainable development of rural territories of Ukraine in the conditions of decentralization of power]. Kyiv : ProfKnyha, 306 (ukr).

Shuljar, V. (2015). Valeologizacija sovremennogo uroka literatury: imperativy Vasilija Suhomlinskogo i sovremennyh uchenyh [Shulyar V. Valeologization of the modern lesson of literature: the imperatives of Vasily Sukhomlinsky and modern scientists // Vector of Science of Togliatti State University. Series: Pedagogy, Psychology]. Vektor nauki Tol'jattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Pedagogika, psihologija, 3 (22), 185–190. (rоs).

Shuliar, V. (2016). Metodychni imperatyvy suchasnoho uroku literatury: vid teorii do praktyky (iz dosvidu roboty S. Ostrovnoi i N. Drozd). [Methodical imperatives of the modern lesson of literature: from theory to practice (from the experience of S. Ostrovna and N. Drozd]. Mykolaiv : OIPPO, 48 с. (ukr).

Shuliar, V. (2014). Spadshchyna profesora N. Voloshynoi i metodychni imperatyvy suchasnoho uroku literatury [Shulyar V. Legacy of Professor N. Voloshyna and methodical imperatives of modern literature lesson] Ukrainska literatura v zahalnoosvitnii shkoli, 1, 22–25. [Ukrainian literature in secondary school]. (ukr).

Shuliar, V. (2017). Filosofsko-osvitni imperatyvy kompetentnisno-diialnisnoho uroku (zaniattia) literatury u vymirakh Nily Voloshynoi i Novoi ukrainskoi shkoly [Shulyar V. Philosophical and educational imperatives of the competence-activity lesson (lesson) of literature in the dimensions of Nila Voloshin and the New Ukrainian school ] // Fifth Voloshin readings. Nila Voloshyna's creative workshop in the prospecting of the philological space of the New Ukrainian school: abstracts of reports of the All-Ukrainian scientific-practical conference ] // Piati Voloshynski chytannia. Tvorcha maisternia Nily Voloshynoi u prospektsii filolohichnoho prostoru Novoi ukrainskoi shkoly: tezy dopovidei Useukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Mykolaiv: OIPPO, 135–138. (ukr).

Böhler D. Mitverantwortung für die Menschheitszukunft. Die Aktualität vom Hans Jonas / D. Böhler // Grünbuch. Politische Ökologie im Osten Europas / M. Sapper, V. Weichsel (Hg). – Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2008.

Kant I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten / Immanuel Kant // Werke in zwölf Bänden. B. 7 : Herausgegeben von Wilhelm Weischedel. – Frankfurt a. M. : Suhrkamp, 1977.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>