ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗЛАДАМИ СПЕКТРА АУТИЗМУ

Автор(и)

  • Оксана Бавольська Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти https://orcid.org/0000-0002-9740-9384

DOI:

https://doi.org/10.54662/veresen.2.2024.07

Ключові слова:

діти дошкільного віку, інклюзивно-ресурсний центр, комунікативні навички, розлади спектра аутизму

Анотація

У методичній статті розглянуто специфіку формування комунікативних навичок дітей дошкільного віку з розладами спектра аутизму (РАС) в умовах інклюзивно-ресурсних центрів; наголошено на розвитку комунікативних навичок як обов’язковій умові успішної соціалізації та інтеграції дитини в оточенні однолітків; визначено фактори, які сприяють розвитку комунікативних навичок, уперше окреслено умови здійснення корекційного впливу в інклюзивно-ресурсних центрах. Установлено взаємозв’язок між формуванням психічних якостей, здібностей та розвитком комунікативних навичок дітей із розладами спектра аутизму. Для продуктивного втілення узгоджених корекційних заходів педагогам і батькам представлено ефективні педагогічні інструменти для формування комунікативних навичок у дітей дошкільного віку з РАС. Здійснено теоретико-методологічне обґрунтування особливостей формування та розвитку комунікативних навичок дітей із розладами аутистичного спектра; запропоновано дієві педагогічні інструменти формування комунікативних навичок у дітей дошкільного віку з РАС в умовах інклюзивно-ресурсних центрів.

Посилання

Bazovyi komponent doshkilnoi osvity v Ukraini (2021). [Basic component of preschool education in Ukraine]. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini (ukr).

Bazyma, N. V. & Sheremet, M. K. (2019). Do problemy diahnostyky komunikatyvnoi povedinky dytyny z RAS [To the problem of diagnosing the communicative behavior of a child with ASD]. Naukovyi chasopys. Vyp. 37, 5–11 (ukr).

Bazyma, N. V. (2015). Teoretychne vyvchennia problematyky autyzmu. [Theoretical study of the problems of autism]. Aktualni problemy pedahohiky, psykholohii ta profesiinoi osvity. Vyp 1, 51–56 (ukr).

Bondarenko, L. Yu. (2021). Komunikatyvni navychky yak osnova soft skills kompetentnostei [Communication skills as the basis of soft skills competencies]. Rozvytok suchasnoi nauky ta osvity: realii, problemy yakosti, innovatsii, 358–362 (ukr).

Denysenko, O. I. (2012). Rozvytok navychok komunikabelnosti u ditei doshkilnoho viku [Development of communication skills in preschool children]ChOIPOPP ChOR. Cherkasy (ukr).

Duditska, S. P. (2010). Formuvannia rukhovykh umin ta navychok u ditei doshkilnoho viku v protsesi fizychnoho vykhovannia [Formation of motor abilities and skills in preschool children in the process of physical education]. Fizychna kultura, fizychne vykhovannia riznykh hrup naselennia, 14–17 (ukr).

Hladun, V. V. (2022). Vizualizatsiia na urokakh istorii Ukrainy z temy «nash krai» zasobamy onlain-servisiv [Visualization in lessons of the history of Ukraine on the topic «our country» by mens of online services]. Veresen, 3 (94), 38–55 (ukr).

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Vydavnytstvo «Lybid». Kyiv (ukr).

Kerst, I. Dopovnena realnist: 8 korysnykh dodatkiv dlia ditei [Augmented reality: 8 useful applications for children] Режим доступу: https://womo.ua/dopovnena-realnist-korisnih-dodatkiv-dlya-ditey/(ukr).

.Kononova, M. M. & Yelanska, D. V. (2020). Osoblyvosti formuvannia komunikatyvnykh navychok u starshykh doshkilnykiv z rozladamy autystychnoho spektra [Peculiarities of the formation of communication skills in older preschoolers with autism spectrum disorders]. Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka (ukr).

Kvas, O., & Aizenbart, M. (2015). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy formuvannia sotsialno-komunikatyvnoi kompetentsii starshykh doshkilnykiv zasobamy ihrovoi diialnosti [Organizational and pedagogical conditions of formation of social and communicative competence of senior preschoolers by means of game activities]. Molod i rynok. Vyp. 7, 6–12 (ukr).

Kyslychenko, V. A. & Bavolska, O. V. (2023). Vizualni stratehii v korektsiinii roboti z ditmy, yaki maiut rozlady autystychnoho spektru [Visual strategies in correctional work with children with autism spectrum disorders]. «Technologies, innovative and modern theories of scientists» (May 23 – 26, 2023). Graz, Austria. International Science Group. 2023. 525 p. DOI – 10.46299/ISG.2023.1.20 (ukr).

Metodyka systemy PECS v navchanni u shkolakh Ukrainy [Methodology of the PECS system in education in schools of Ukraine]. Retrieved from: https://mental.ua/metodika-sistemi-pecs-v-navchanni-u-shkolakh-ukraini/ (ukr).

Ostrovska, K. O. (2012). Osoblyvosti Ya-kontseptsii u ditei z rozladamy spektru autyzmu [Peculiarities of the self-concept in children with autism spectrum disorders]. Seriia: Sotsialno-pedahohichna. Vyp. 19 (2), 383–390. (ukr).

Shahar, V. B. (2007). Suchasnyi tlumachnyi psykholohichnyi slovnyk [Modern explanatory psychological dictionary]. Vydavnytstvo: «PRAPOR». Kharkiv (ukr).

Syniavskyi, V. V. (2007). Psykholohichnyi slovnyk [Psychological dictionary]. Retrieved from: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5980/3/O_Serhieienkova_IL.pdf (data zvernennia: 01.10.2023) (ukr).

Zadniprovska, A. (2019). Komunikatyvni navychky – shcho tse, yaki buvaiut i na shcho vplyvaiut? [Communication skills – what are they, what are they and what do they affect?] Retrieved from: https://zhyvoedelo.com/ua/news/kommunikativnye-navyki (ukr).

Zahnitko, A. P. (2012). Slovnyk suchasnoi linhvistyky [Dictionary of modern linguistics]. Donetsk (ukr).

Zaichenko, H. D. (2013). Formuvannia komunikatyvnykh navychok u ditei z rozladamy autychnoho spektra shliakhom vykorystannia ihrovykh pryiomiv [Formation of communication skills in children with autism spectrum disorders by using game techniques]. Osvita osib z osoblyvymy potrebamy: shliakhy rozbudovy. Vyp. 4, 122–131 (ukr).

Volkovа, N. P. (2007.) Pedahohika [Pedagogy]. K.: Akademvydav (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-19

Номер

Розділ

Статті